De bedoeling van deze site is om aan de hand van een aantal boerderijen gelegen op of nabij oude terpvestigingen in het hart van het oude Hennaerderadeel, en met behulp van transcripties van nog bestaande acten uit het nedergerecht, een beeld te scheppen van de historie van deze boerderijen en een link/verband te leggen tussen de ontwikkelingsgeschiedenis van dit gebied en de nog duidelijk in het landschap aanwezig zijnde, of als zodanig herkenbare, structuren zoals o.a. van terpen, slenken, vaarten, kavels, greppels, dijken, wegen en de prachtig in het landschap gelegen boerderijen die meestal nog op de historische plek staan.
 
De meeste transcripties zijn gemaakt van acten en vermeldingen uit de boeken van het nedergerecht van Hennaerderadeel. Er komt ook e.e.a. uit het EVC, het archief van de familie van Eijsinga en aan Eijsinga gelieerde families en verder is er gebruik gemaakt van stukken uit het archief van het Hof van Friesland.  
In de zomer van 2010 zijn de boeken van het nedergerecht van Hennaerderadeel, die zich in het archief van het tresoar bevinden, gedigitaliseerd en in het voorjaar van 2011 de boeken uit het archief van Wommels. Daarmee is het nedergerecht van Hennaerderadeel digitaal weer compleet.
 
1. Het eerste project om alle akten uit te schrijven van de ongeveer 25 boerderijen gelegen op het Skrok van Oosterend en het dorp Hennaard is klaar. De betreffende periode loopt van 1528 tot 1811.
Deze transcripties zijn te vinden onder de menu keuzen Skrok 1528-1811 en Hennaardt 1528-1811.
Er bestaat ook een excel-bestand met alle vermeldingen in de floreencohieren, het register van aanbreng en uit de beneficiaalboeken van deze 25 boerderijen. Bij belangstelling: mail
 
2. Het tweede project is het integraal uitschrijven van de ongeveer 10 boeken uit het nedergerecht van Hennaerderadeel uit de 16e eeuw. Het eerste en oudste boek is klaar en staat op deze website. Hen36 1528-1537 Het tweede boek is inmiddels ook uitgeschreven:  Hen37 1538-1555 Deel I en Hen37 1538-1555 Deel II
 
Het derde boek, een weesboek, H20 (rond 1550-1560) is inmiddels, februari 2013 in zijn geheel getranscribeerd en uitgeschreven. 834 bladzijden.  Het bestaat uit boedel inventarissen en boelgoeden die een prachtige inkijk geven in de bezittingen, gereedschappen, kleding, werktuigen, schulden en vorderingen enz van veel boerderijen in Hennaerderadeel. Héél bijzonder is de boedelinventaris van heer Hugo Wpcke pastoor te Lutkewierum. Afgezien van veel eigendomsstukken en obligaties wordt ook zijn bibliotheek beschreven. 2 bladzijden met werken van o.a. Erasmus.
Dit boek komt tegen het najaar van 2013 op deze web-site te staan. Bij speciale interesse voor deze boeken mail: pborghaerts@gmail.com
 
3. Onder de menu keuze Roorda en van Eijsinga bevinden zich de acten en testamenten van deze familie's die betrekking hebben op het gebied van Hennaerderadeel.
 
4. Er staan allerlei interessante verhalen en wetenswaardigheden in de boeken die leuk zijn om te lezen en die een beeld geven van de dagelijkse gang van zaken. Deze zijn opgenomen onder Inventaris en boelgoeden, Anekdotes en Handschriften.
 
5. Ik merk op dat veel mensen het zoekprogramma van de site gebruiken maar dat er vaak betere resultaten te behalen waren geweest door de trefwoorden meer te varieren. Verder zijn er al weer ruim 1000! bladzijden getranscribeerd die nog niet op de web-site staan. Aarzel niet om uw zoekvragen door te mailen!

Elke dag een draadje maakt een hemdsmouw in een jaar.
 
Paul Borghaerts                                  
Ps. Laat eens een berichtje achter met wat je zoekt of hebt gevonden op deze website!  pborghaerts@gmail.com 
Onderzoeks gebied Skrok, ook wel het noorderkwartier of de buitendijkers van Oosterend genaamd en het dorp Hennaard.