Een vermaning aan alle huis en landeigenaren om alle sectarisen (afvalligen van het rechte geloof) per direct de huur van huizen en landen op te zeggen. Akte afkomstig uit het archief van de familie van Schwartsenberg en Hohenlandsberg. Toegestuurd door Pieter tigchelaar
 
Over de grafstenen van de kerk van Wommels en wie nou eigenlijk eigenaar is van het genoemde graf.
 
Prachtig gecaligrafeerde pagina van het overlijden van de Grietman Bocco van Burmania.
 
Dit is beslist de eerste gemeentelijke verordening van bouw en woning toezicht over, onder andere,  het ongebreideld bouwen in de kerkebuurt van Wommels en over de zorg voor de armen en de schamele ruiters en nog veel meer.
 
Vermaning aan de ambtenaren om niet te frauderen.
 
 
 
 
 
1693 verhaal Ringnalda-Faber  Hoe de secretaris van Hennaederadeel, Frederic Ringnalda, met zijn vrouw Johanna Faber in de schulden raken en als gevolg daarvan de inboedel van haar huis in Leeuwarden als onderpand "gepriseert" ofwel gewaardeerd wordt. 
De in de nedergerechten vastgelegde gebeurtenissen die de opmaat zijn tot de verkoop van haar spullen, geven een bijzondere inkijk in deze "geschiedenis" met een paar opmerkelijke acten over bezitsverhoudingen tussen man en vrouw in die tijd en over de in het huwelijk ingebrachte goederen en geeft ons bovenal een prachtige inkijk in een rijk interrieur uit die tijden.
1693 Boote en Frederick Ringnalda en Johanna Faber  In dit bestand staan alle originele transcripties waar het bovenstaande verhaal naar verwijst en op gebaseerd is.
 
 
 
1702 H64-365L verkoop 63 pm. en huijsinge op Eesquert
 

Vrouw Maria Hanenburgh weduwe wijlen de Heere

Philippus Matheus in leven medicine Dokter Professor

Honorarius et Archiater Friesiae tot Dronrijp

 
 
 1550 Eed van Sicke van Dekema afgelegd aan Philips Prins van Spanje