1529-Hen-36-34R     Anthonis Fernije is grietman van Hennaerderadeel
 
 
Vp huijden is bij ons Anthonis Fernije Koning Keijzer Maijesteijt
grietman sampt mederechter van Hennaerderadeel............
 
 
 
 
Hen-39-12L Proclamaties
 
 
Anno 1569 den 19 Decembris es
Sijrck Donija in sijn leuen Gouverneur Maijesteijt Grietman
van Hennaerderadeel in God versturuen in
sijn Scip sauonts, voer Yselmuijdenshuijs.
 
Oene van Wijtsma weder Grietman geworden
ende geseten deerste mael opten eesten martij
anno 1570.
 
 
 
Hen-39-134R Reces
 
 
Anno 1569 den 19 Decembris sauonts es
Sijrck Donija in sijn leuen Gouverneur Maijesteijt Grietman van
Hennaerderadeel inden Heer gerust in sijn scip voer Claes
van IJselmuijden Huijs.
 
Claes van IJselmuijden woonde met Anna van Roorda op Bongahuijs te Oosterend.
 
 
1575 Hen-40-95L
 
 
Handtekeningen van Grietman Oene Wijtzma en Poppo van Burmania.
 
 
 
 
 
1577 Hen-40-31R
 
 
Wpcke (Douue zn.) Tallem Grietman geworden en voort
eerstemael geseten opten 23 Octobris 1577.
 
 
 
 
 
 
 
1577 Hen-40-237L
 
 
Hans Roorda, Claes van IJselmuijden, Laes Jongema
Pope Burmania ende Johan van Hottinga alle edelluijden
van Hennaerderadeel protesteren de nullitate vanden
comissie op Wpke Douue zn. gepasseert soe dselue
befonden sal moegen worden tegens huer olde preuilegie ende
vrijheeden eertits gegeuen te sijn, waeraen sij nijet
en tuifelen. Oene Rens zn. als macht hebbende
vanden huijsluijden van Wommels ende meer andre der seluen
jurisdicke, protesteert als vooren, actum voor recht
den 23 october 1577 In kennisse van mij
Martens
Trecht ordineert Sijrck Sijrck zn. volmacht van Rolant
van Achlen in tijden Grietman van tdeel…………….
 
 
 
 
1577 Hen-40-237L  (vervolg)
 
 
Wpcke Douue zn. als Grietman van tdeel gehoort
hebbende den protestatie vanden voorgenoemde edelluijden heeft
daertegens geprotesteert dat hem dselue onschadelicken sal
wesen, protesterende insgelix tegens den protestatie van
Oene Rens zn. als hem seggende volmacht te hebben
vanden huijsluijden in Wommels ende meer andere, ouermits
hij van dselue alsnu geen procuratie vertoont heeft ende daeromme
vermits dien alsnu van dien de nullitate
ende alsoe den voorschreuen edelluijden ende Oene voorschreuen nijet quamen
voor rechte om sulx te horen, es desen voorschreuen acte daeromme
in juditio gelesen, Actum uts.
 
 
 
 
 
1578 Hen-40-272R
 
 
Rechtdach geholden bennen Wommels den 7 Maij 1578.
Poppe Burmania als Grietman.
Deerstemael geseten.
 
 
 
1578 Hen-40-272R
 
 
Conflict over Grietmanschap tussen Wopcke Tallem en Poppe Burmania. Voor de gehele tekst zie Anecdoten H40-272R.
 
Wpke Tallum secht hoe dat hem is bij mijn Edele Heere den Stadthouder sampt ------
ende raden van wegen gouverneur maijesteijt van Hispanien ende Heere van Vrieslant ende gepasseert
commissie om te bedienen toffitie van grietmanschap van Hennaerderadeel nae
breder inholt vanden selffden commissie alhier in recht vertoont ende mit des maijesteijts
segel daertoe dienende geconfirmeert, dat hij volgende dien gepresteert deedt
daertoe staende ende voorts gedaen nae behoeren, dat hij mede volgende dien heeft
geapprehendeert die possessie ende exercitie van dien ende gemerckt die selffde
commissie bij ofte van wegen dselffde maijesteijt met ende is gecasseert ende door dien
niemant en vermach hem comparant in dexercitie ende continuatie van
tselffde offitie turberen ende beletten dan eenen Poppe van Burmania noch ------
sulx es doende, soe protesteert die comparant van nulliteijt van alle hem -----------
gaue bij dselffde Poppe contrarie sijn comparants voorschreuen commissie possessie
ende dexercitie van dien gedaen ende gedaen mach worden, ende dat hem dselffde
sal wesen onschadelick te meer soe dselffde Bormanija nijet en vertoont
enige.........................................vervolg anecdoten H40-272R.
 
 
 
 
 
 
1577 H40-208R
 
 
Handtekeningen van Poppo van Burmania                Hanss van Roorda
                              Henrick Martens                       Posthumus