Stirtens Oestereijndt
 
   
 
1529 Hen-36-2R Het conuent van Thabor begeert boede consent vp 16 pondematen
                        lants ouer hoegh ende leegh in Stitsenra guedt tho
                        Oistereijndt, daer Tijerck Gerbens zn. nv ter tijt vp woont
                        gewandelt van Sijerck Kempo zn. (Doenija) verluijt de wandelbrieff
                        Dit consent heeft meester Douwe van Welsrijp gespiert, ende voorts de preben(daris)
                        ende coster to Oistereijndt soe verre alste hemluijden te nae gaet. Actum den
                        3den martij anno 29.  Dit consent is tconuent voorschreuen toegewijst
                        Die twie voorschreuen spieringen. Actum vt supra
 
 
 
Lamkama Hennaerdt
 
 
1542 Hen-37-38L Rijoerd Roorda ende Douthijen zijn echte huijsvrou begeren boden ende consent opten darddepart
                          van zeeckere stucke landts genoempt bijden aenbrengh Eete zes pondematen leggende toe
                          Hennaerd in Juckama zate.
 
 
 
 
 
Nijenhuijs Oestereijndt
 
1544 Hen-37-160L