1530 Nijenhuis Hen-36-4L    Tijaert Lolcke zn. begeert bode consent vp die verbeteringe fan die
                                         betaelinge fan dae, staeten hoff hiem twijm. eer feer gewalt eijgendom
                                         ende besittinge mijet alle die rechticheijt van Nijehuijs to Oistereijndt
                                         buijten dijck leggende, Daer Tijaert voorschreuen nv ter tijt selff vp woont
                                         ende hem verluijt sekere baer, toegebaert zijn geweest, voor
                                         54 enkel guldens verluijt de selue baer.                       Dit consent is
                                         Tijaert voorschreuen den 24e februarij anno 30. 
 
 
 
1530 Hen-36-4r                  Lolcke Hette zn. begeert bode consent op een klinkenden rente int guet
                                        Daer hij no ter tijt sulfs op woont ouer hoegh ende leegh, gecoft van
                                        Jacob Lamke zn. Dit consent is Lolcke toegewijst den 27e aprilis anno 30.
 
 
 
 
1536 En-36-134R                Vp huijden heft Gerbrant Eepis rechter tOesterendt
                                         bij zijn eedt voir recht bekent, dat hij vuijten naeme
                                         van Meester Douwe toe Welsrijp, Rienick Sijbade ende Douwe
                                         Yeskwert heft befoelen bij sulcke pena hij nae recht
                                         geuen mach Dat zij geen fruchte vuijten sate ende
                                         landen dair Tijerck Gerbrant zoons kijnderen vp woenen ende
                                         Meester Douwe van in possessie is solden fueren, buijten
                                         consent van Meester Douwe voorschreuen. Actum Vt Supra. 
                          
 
 
 
 
1536 Hen-36-184r                 Agge Botte zn. tOesterendt heeft vorcoft Douue Epe zn.
                                           zijn buijerman vijf enkel guldens jaerlixe rente leggende
                                           int guedt toe Eeskwert dair Agge voirschreuen nv vp woont
                                           voir de somma van hondert enkel guldens op wedercoop van
                                           vijf jaer luijt de quitancie van dato den 24en maij anno 36.