Textvoorbeeld en textuitleg van een stuk text geschreven door de deelschrijver (secretaris) van Hennaerderadeel. 
 
1530 Hen-36-43L  Dirck van Delft is Deelschrijver.
 
 
Vp huijden den 6en Aprilis anno 15 hondert 30 zijn bij mij Dirck
van Delft deelsscrijuer van Hennaerderadeel, gecompareert ende
verschenen, Janke ende Sibe Rins Laes zoons swaegeren, ende hebben
begeert copien vanden tuijchnissen, bij meester Jarich Dekama
ende Hans Staepert ende Take Ambrosius geexamineert, ende
hebben bij mij sulcx nijet gevonden, Actum vt supra.
 
 
Regel 1.
 
Vp huijden den 6en Aprilis anno 15 hondert 30 zijn bij mij Dirck 
Op huiden (vandaag) de 6e April in het jaar 15 hondert 30ste zijn bij mij Dirck
Het 3woord is de afkorting voor: den.
Het 6e woord is  anno waarbij de krul de consonant n vormt. Meestal schrijft men @no waarbij de krul de 2e n vormt.
Het 7e woord bestaat uit de cijfers 15 met een c erboven. De c is de afkorting voor hondert. Samen vormt dat: 15 hondert.
Het 8e woord bestaat uit 3 kruisjes met een o. Een kruisje is de romeinse afkorting voor 10. Samen vormt dat 30e. Het 30e jaar.
 
Regel 2.
 
van Delft deelsscrijuer van Hennaerderadeel, gecompareert ende
van Delft deelschrijver van (de grietenij) Hennaerderadeel, samengekomen en
Het 4woord scrijuer. Let op dat de u in een woord nagenoeg altijd als v gelezen moet worden. Hier dus scrijVer.
Het 5e woord Henaerderadeel met 1 n waarbij het streepje boven de e de tweede n vormt.
Het 6e woord is helemaal prachtig. Er staat bij eerste lezing gecopeert maar de streep boven het woord voegt de
consonant m toe, dat maakt dan: gecompeert en vervolgens maakt de stok van de p een krul naar voren en moet
gelezen worden als per, par pre of pro. Daarmee wordt het hele woord: Gecompareert wat betekent: samengekomen of vergadert.
 
Regel 3.
 
verschenen, Janke ende Sibe Rins Laes zoons swaegeren, ende hebben
verschenen, Janke en Sibe Rins laes zoons zwagers, en hebben
Let op dat bij het 1woord verschenen de laatste alleen maar een slag naar beneden is. Dit wordt bijna altijd zo gedaan.
Na verschenen staat er een grote komma. Het is onduidelijk wanneer nou een komma of een punt wordt bedoeld. Hoewel
sommigen adviseren, in het belang van de leesbaarheid, om de leestekens toe te voegen zoals wij dat tegenwoordig doen,
doe ik dat niet. Ik schrijf eigenlijk altijd alleen maar de komma waar deze staat. Ik transcribeer alleen en laat de interpretatie aan de lezer.
Het 3e woord is en met een krul erom heen en staat voor ende. Tegenwoordig zeggen en schrijven we alleen nog en.
Het 6woord is Laes. De e is hier het verlengteken voor de a en moet als aa gelezen worden. Laas
Het 7e woord zs staat voor zoons.
Het 8e woord Swaegeren ofwel zwagers staat hier vrijwel zeker voor schoonzoons.
 
Regel 4.
 
begeert copien vanden tuijchnissen, bij meester Jarich Dekama
wenst kopien van de getuigenissen (verslagen), door meester (advokaat) Jarich Dekama
Het 3e woord is een samenstelling van van en de afkorting den die we uit de eerste regel al kennen. Samen wordt het: vanden
Het 4e woord is tuijchnissen. Het laatste deel van het woord vormt 2 Sen met een krul naar beneden. Die krul vormt en: tuichniSSEN
Met tuijgnissen worden hier de verslagen van verhoor van getuigen door Jarich Dekama, Hans Staepert en Take Ambrosias bedoeld .
Het 5e woord mr met een streep erboven is de afkorting voor meester. Advokaat.
 
Regel 5.
 
ende Hans Staepert ende Take Ambrosius geexamineert, ende
en Hans Staapert (of Stapert) en Take Ambrosias beoordeelt (ondervraagt, verhoort), en
Het 1e woord ende kennen we al
Het 3e woord: let op de voorwaardse krul door de stok vande p!  Stapert.
Het 6e woord is Ambrosius waar de krul om de a weer de consonant m vormt.
Het 7e woord is geexamineert. De x is vaak moeilijk te onderscheiden van de p en volgt uit de context. De stok buigt
wellicht iets meer naar voren. Kijk maar naar de laatste regel het laatste woord sup.
 
Regel 6.
 
hebben bij mij sulcx nijet gevonden, Actum vt supra.
hebben bij mij dat (zoiets) niet gevonden, Acte als boven.
Het 5e woord is de afkorting voor nijet, ofwel niet.
Het laatste woord sup is de afkorting van supra.
Actum vt supra ofwel actum ut supra betekent: Acte als boven. Vaak afgekort als Actum vts.
 
 
 
1601 H22-204L De secretaris Petri Suffridi wordt opgevolgd door Petris Andrea  Stellingwerff.
 
 
In nomine domini anno 1601 incepit                     In naam des Heren: in het jaar 1601 is  
sequentia scribere Petrus Andreae                       Petrus Andreae van Stellingwerff, secretaris 
Stellingwerff secretarius                                   opvolger van Petrus Suffridus,
Petri Suffridi successor                                       het volgende begonnen te schrijven. 
                                   
Ne quid nimis.                                                    Niets te zeer (oftewel: alles met mate). 

Vertaling Liuwe Westra te Lollum.