1532 Hen-36-8L
ruurd verspiert

1532 Hen-36-8r
Rijurdt Roorda begeert bode consent vp 9 pondemaeten lants leggende to
Hennaerdt, de zes in Juckema guedt, ende die drije
in Lamkama guedt, daer hij heeft bewandelt van
Sijerdt Feijcke zn. ende Gerberch zijn echte wijff, nae
verluijt zijn wandelbrieff
Alle handen zijn
afgewijst, behaluen
de coeper, ende Sirck
Hankama, die tnijaer
begeert heeft van
de zes pondemaeten v.s.
ende Rijurdt v.s., zijn de drije pondemaeten toegewijst sonder spieringhe van eijmant
actum den 13 november anno 32. Sirck v.s. heeft zijn penningen van tvoorschreven nijaercoep
voor recht presenteert, ende zijn hem bij Trecht geconsenteert weder nae hem te
nemen. Actum vt supra.1533 Hen36-13L
Rijurdt Roorda vuijten naem van zijn wijff, begeert bode consent vp
2,5 pondematen lants leggende to Ithens in Wibe Wei, Daer de
Kerckfoechden van Ithens in voortijden gecoft hebben van Otte
Breker

1534 Hen-36-14
Rijurdt Roorda begeert bode consent vp Jwckma staten to Hennaerdt
met feerthien pondematen lants ouer hoegh ende leegh, leggende
in dat sulffste goedt mijt alle zijn gerechticheijt bewandelt
van Andle Romke zn. to Jorwert, verluijt de wandelbrieff
(D) irck Willems zn. to
Raerdt, spiert desen
wandel, neffens
zijn part die hij vontijts
enen Sipcke vercoft heft
----Dirck v.s. 7 jaeren
----veer coep in heeft. Sibren Gerrolts zn. spiert oeck desen wandel neffens 2 pondematen die zijn
fader voortijts den kercke to Hennaerdt besproken heeft, vp conditie dat hij de selffste
met twintich horentgis guldens weder mach redimeren. Sipcke Gerbe zn. vuijten naem van hem selffs
ende mede voor Rins zijn suster, spiert dese boden ende eijgendom soe verre alst hem te nae gaet,
nae vermogen zijn brieuen, Alle handen zijn affgewijst, behalue die geen die voren angetei
kent zijn. Actum den 6en maij anno 34. Sibren ende Sipcke hebben aengenomen hoer spieringe
------ gescrifte te stellen bij naeste waer, bijden continuatie. Actum vt supra. Sipcke Gerbe zn. inder quali
teit als voren, heeft zijn spieringe afgetreden. Vpten 4den nouembris anno 34
(D)irck Willems zn. toe Raerdt item Sibren Gerrolts zn. inden qualiteit als bouen zijn hoir spieringe
(afge) treden ende tvoirschreuen consent is Ruijrdt toe gewest verluijt zijn wandelbrieff Actum den 9 december anno ------------1534 Hen-36-15L
Rijurdt Roorda begeert bode consent vp negen pondematen landts ende drije
eijnsen waer van de vijff leggen in Botte Staperts goedt
ende drije eijnssen in Gerbe Botte zns. goedt to westerletens,
ende twije pondematen leggende in Simke goedt to westerletens,
bewandelt van Tijerck Douwe zn. verluijt zijn wandel
brieff
Obbe Sibrens zn. vten
naem zijn wijf ende
wijfs vader spiert
den eijgendom neffens twije
halue eijnse in
zijn sate, ofte neffens
-----penningen. Rijurdt
(pre)senteert Botte ……
----ke , dat de vijf pondematen leggende in Botte goedt niet mede ouer de staten zullen gaen.
die gelijcx de 2 pondematen leggende in Simke goedt, maer dat de staten daer van onbelast
zullen wesen van beijden zijden, ende voorder heeft Botte t v.s. consent gespiert neffens
de vijff pondematen landts doer cracht van ijtlicke huijeringe daer hij daer aen heeft, ende
alle handen zijn afgewijst behalue die v.s.. Acte den 14 october anno 34
ende Rijurdt sal zijn vercoep denuntieren bij de naeste waer dit
consent es Rijurdt toegewest den 28 october anno 34


1534 Hen-36-16l
Abbe to Letens begeert bode consent vp 2 pondematen lants ende 2,5
eijnsen, leggende int goedt daer Obbe v.s. nv ter tijt
sulfs vp woont, gecoft van Rijurdt Roorda, luijt zijn
coepbrieff ende quitancie
49 gouden florenen
Alle handen zijn afge
wijst, behalue Doecke
Walta, die heeften
nijaer begeert ende is
hem toegewijst. Actum
den 3 den februarij anno 34

1534 Hen-36-16L
Rijurdt Roorda begeert bode consent vp 4,5 pondematen landts
leggende to Hennaerdt in Lamkama guedt ouer hoegh ende
leegh, daer hij bewandelt heeft van Hanke Sibrens zn.,
nae verluijt het wandelbrieff
Lijeuwe Renicks zn.
spiert desen wandel
zoe verre alst hem
te nae gaet, soe
wel neffens nijaer
als neffens huijeren
---, ende alle handen zijn afgewijst, behaluen Lijeuwe v.s. Actum den 3en februarij
anno 34 Lijeuwe v.s. is de spieringe v.s. afgetreden ende Rijoedt zijn consent
passiert vpte 25ste januarij anno 15 hondert ende 40


1534 Hen-36-16r
samenvatting. Ruurd Roorda verkoopt 5 pm land aan Botte Tijercks to Stapert waar botte nu woont
De landen worden Botte Tijercks toegewijst.

1535 Hen-36-16R
Rijurdt roorda begeert boden consent vp een pondemaet landts in Juckema
goedt toe Hennaerdt, gecoft van Dirck Willems to Raerdt
verluijt zijn coopbrieff ende quitancie
21 Florenen
Dit consent is ruijrdt
Roorda toegewijst
vpten 17en februarij
anno 15 hondert 351535 Hen-36-17L
Rijurdt Roorda begeert bode consent vp een halff enkel gulden renten
vuijt Lamkama goedt, gecoft van Tijerck Douwe zn.
verluijt de coepbrieff ende quitancie
Sirck Hamkis
heft tnijaer van
v.s. consent begeert
ende es hem toege
wesen opten 2den junij
anno 15 hondert 35


1535 Hen-36-17l
Claes Jans zn. begeert bode consent vp een huijs staende to Hennaerdt vp
Rijurdt van Roorda lant, gecoft van Pieter Tzallingh zn.,
12 gulden florenen
Dit consent es Claes
toegewesen vpten
2den junij anno 35

1535 Hen-36-17r
Rijoerdt Roerda begeert bode consent vp 1,5 pondemate lants leggende
in Lamkama guedt gecoft van Wijbe Sibrens zn. toe
Franeker luijt zijn coepbrieff
Dit voirschreuen consent
is Rijoerdt Roerda
toegewesen nae
luijt zijn coepbrieff
ende quitancie vpten 15den september anno 15 hondert 35


1535 Hen-36-17r
Rijoerdt Roerda begeert bode ende consent vp die helfft van Baece
Horne daer hij bewandelt heft van Sierck Hamckama
nae luijt zijn wandelbrieff
Alle handen
zijn afgewesen
ende Rijoerdt ende
Sierck v.s. is beijde Hoire wandel toegewesen, luijt hoire wandelbrieff
opten 27 october anno 15 hondert 35 ende sint toe saemen estimert vp 56 floreen
zint dese consente toe samen estimert vp 60 floreen
Sierck Hamkama begeert bode ende consent vp den lange
acker mit een halff pondemaet daer an leggende, daer hij be
wandelt heft van Rijoerdt Roerda luijt zijn wandelbrieff
Sierck Hamkama
is zijn wandel
toegewesen als
voorschreuen is actum vt supra


1536 Hen-36-18L
Douue Sicke zn. woenende toe Winsum begeert bode consent vp vier pondematen
lants leggende ouer hoegh ende leegh toe Hennaerdt Inde
saete daer Claes Jans zn. vp woont ende noch vp een pondemate
lants leggende in Goijckne guedt daer Simpk Sicke weduwe
nv vp woont gecoft van Jancke Rennerts zn. ende graets
Jur zijn wijff luijt zijn coepbrieff
Rijurdt Roerda
spiert die eijgen
dom van dit consent
angaende dae vier
pondematen in
(Lam)kama guedt Actum den 15den december anno v.s. Rijoerdt Roerda is den v.s.
spieringe afgetreden, ende Douue Zicke zn. is tvoirschreuen consent toegewesen luijt zijn coepbrieff
Actum den 3den februarij anno 15 hondert 361535 Hen-36-18L
samenvatting: Ruurd Roorda verkoopt twee pm. in letens aan Simke die daar woont
niemant spiert dus is het consent aan Simke toegewezen


1537 Hen-36-24R
Rijoerdt Roorda begeert bode consent vp allen erfscip ende gerechticheijt
inden state sate ende landen soe groot ende cleijn als Lolcke Jelle
zoen toe Hennaerdt zint angeerft van Jelle Rins zoen zijn va
der inden sate gehieten toe Spijk inden dorpe Hennaerdt v.s.
gecoft van Lolcke v.s. luijt zijn brieff
Rijoerdt Roorda heeft voir recht bekent dat hij nijet wijder landen ronte
ofte gerechticheijt gecoft heft van Lolcke v.s. int guedt toe Spijck binnen Hennaer
dera gae leggende ende van Lolcke toebehoeren. Actum den 30en maij anno 37
Egbert Dirck zn. ende Hans Eede zoen van wege hoere huijsvrouwen
voirschreuen Lolcke susteren hebben tnijaer begeert ende zint allen handen afge
wesen ende henluijden is tnijaer toegeweesen Actum ut supra


1530 Hen-36-48L
Vp huijden hebben Rijurdt Roerda van zijn wijfs wegen, ende Doecke
Walta, van zijn moeders wegen, den eijgendom verspiert van de
4,5 pondematen lants, daer vooren op geroepen zijn, ende vercoft van
de monden van Otte weeskijnt Hessel genaempt, Actum vt supra
De pastoer ende foeghden to ijthens, mijt Lolcke Hessels zn.
verspieren den eijgendom van de twee pondematen lants hietende alda staete
daer thier voeren vp geronpen (omgeroepen) zijn, van de monden van Otte
weeskijnt v.s., ende voorder protesteren die pastoer ende foeghden
v.s., salff hoere gerechticheijt te wesen, neffens de ander 2,5 pondematen
lants hietende Wijbe Wer, soe verre alst hoer landen te nae mocht
gaen Actum vt supra
Heindrick Dircx zn. spiert den helft van die 4,5 pondematen lants v.s.
soe alst naementlick zijn moeije, mede coft heeft, ende hij daer erff
genaem van is. Actum vt supra
Heer Hillebrandt to Kijmswert ende Feijcke Tijerck zn. begeren tnijaer van
de 4,5 pondematen lants v.s. , ende hebben sulcx besett. Actum vt supra.
Lolcke Hessels zn. die schut dat nijaer neffens de twee pondematen
hietende Alda Staeten. Actum vt supra ende hebben hoere penningen preesenteert
Rijurdt Roerda ende Doecke Walta vuijt namen als bouen, begeeren
oeck tnijaer, van de v.s. 44,5 pondematen, indien de naeste vrunden
bij s---ulatie tnijaer mochten aftredeen ende hebben hoere penningen presenteert
Actum ut supra
Hessel als weeskijnt van Otte off zijn monden protesteren voor all
geenmans geen nijaer te hebben vande landen v.s. , soe zijn salige
vader, daer boden ende consent vp hadt heeft, ende restitueert is, van
zijnen heeren neffens dat placaet. ende den monden to remitteren te houe
Actum vt supra
36-75R roorda 2x vernoemd itens claes jans is etenser saete
76L


1532 Hen-36-78L
Vp huijden hebben Rijurdt Roorda vijftich gouden florenen, ende Lolcke
Hessels zn. 40 gouden florenen, voor recht gepresenteert, aengaende
de tnijaer coep van de 4,5 pondematen lants, daer Sibe
Piers zn. heeft laten oproepen, ende zijn hemluijden de zalffste
penningen bij trecht gepresenteert wederr nae hoer te nemen
actum vt supra


1533 Hen-36-81L
Vp huijden heeft meester Willen Sirck zn. als volmachtich van Tzialingh
Doeke zn. voor recht beseth, dat Ane Romke zn. schuldich sal zijn hem
een libel te geuen, waermede dat hij de heele sate daer Tziallingh
vp woont, vermeent in vridomme te crigen, vermits datter meer
lantheren zijn, die hem landen onderwinden inden sate voirschreuen. ende
oeck voor recht compareren omme tziallingh assistentie te doen ende hem te
verantwoirden, namentlick de kerckfoeghden van Hennaerdt ende
Rijurdt Roorda voor hem zeluen ende mede voor Sijurdt Feijcke zn., ende
noch meer lantheeren noimeert. Die wel zullen compareren wanneer zij
denunceert worden. Actum vt supra
Vp huijden heeft Meester Douuwe van Welsrijp van wegen ende als volmachtich van Ane Romcke zn.
voor recht angenomen, een libel ouer te geven, tegens Tziallingh
Doeke zn. , bijden naeste waer, Actum vt supra


1533 Hen-36-85R
Vp huijden zijn de zes pondematen lants leggende in Juckema
goedt, daer tusschen Rijurdt Roorda, ende Sirck Hankama
questie om is geweest, Rijurdt ende Sirck v.s. gelijck
halff ende halff, te weeten elcx drije pondematen toegewijst
verluijt hoerer beijder contracten, des heeft Rijurdt v.s. angenomen
Tziallingh Doeke zn. te betalen ende vol te doen, nae
verluijt hoerer beijder contracten, om desen sake gedaen ende geschiet.
Actum vt supra


maart 33 36-85R
afvaardiging naar de landdach
o.a. ruurd roorda


1533 Hen-36-92L
Den 1en julij anno 15 hondert 33
Gesien ende visiteert het proces, voor ons grijetman sampt mede
rechteren van Hennaerderadeel hangende, tusschen Rijurdt Roorda
vuijten naem Douwe Hans Sassinge Dochter zijn echte wijff
ende Doecke Walta vuijten naem Fedt Agge weduwe zijn moeder
alle beijde in dien name de rato cauerende impetranten ter eenre,
ende de gemeente van IJthens oft Heer Goijttijen in den name
volmachtich gedaeghden ter anderen zijden, beroerende sekere
beswaeringe, cp acht floreen jaerlix als heerscips rente
van een sate lants hietende Etensere Guedt leggende inden dorpe
van IJthens, daer nv eenen Claes Jans zn. genoempt vp woont
deb voirnoemde impetranten toecomende, verluijt den acten ende actitaten daer
van voor ons v.s. gesustineert innegebracht ende gehalden
als wij dan hebben geconsidereert, noes men in tgeent dat
voirschreuen is behoiren te considereren, ende wij tselue proces nijet en
vijnden in gestaltenis omme eijntelick getermineert te moghen
werden, vermits datter bijden gedaeghden een exceptie wert
gestelt, Soe decerneren ende pronunceren wij v.s. mijts desen
onsen intelocutie, dat wij den voirnoemde gedaeghden omme mijtten v.s.
impetranten licke te contesteren, nijet tegenstaende eenige exceptie
bij hen geallegeert, condemneren, ende den oncosten in finem
licke reserueren, Actum vt supra


1533 Hen-36-93L
Vp huijden ist den gemeente van IJthens bij trecht beuolen, dat
zij hoer preemptoir antwoirdt opt libel bij Rijurdt Roorda ende Doedke
Walta ouergegeuene, bij de naeste waer weder in zullen brengen bij pena
van continuatie, Actum vt supra


1533 Hen-36-95L
Den 8en octobris anno 15 hondert 33
Gesien ende visiteert het proces tusschen Rijurdt Roorda
vuijt namen Douwz Hans Sassinge dochter zijn echte huijsfrou
impetrant ter eenre ende Sibe Piers zn. gedaeghde ter anderen
zijden, beroerende nijaewrcoep van sekere 2,5 pondematen lants
leggende to Ithens in Wibe Wer verluijt de acte ende
actitaten, daer van voor ons grijetman sampt mederechteren
van Hennaerderadeel gesustineert ende gehalden, als wij
grijetman sampt mederechteren v.s., hebben geconsidereert
ende masticeert, alle tgeen wes men in desen behoiren to
considereren ende masticeren, ende wij tselue proces nijet en vijnden
in gestaltenis, omme eijntelick determineert te mogen
werdeen, vermits datter bijden gedaeghden ijtlicke exceptien
werden gestelt, Soe decerneren ende pronunceren wij v.s.
mits desen onsen interlocutie, dat wij den voirnoemde
gedaeghde, omme mijtten impetrant licx to contesteren nijet
tegenstaende eenige exceptie bij hem geallegeert
condemneren, ende den oncosten bij beijden v.s. partijen gedaen
in finem licx reserneren Actum vt supra

1534 Hen-36-100R
Vp huijden is meester Fonger Sijrsma bijden grijetman van
Hennaerderadeel tot een procuroer ende aduocaet geordineert
vande kerckfoeghden van Ithens namentlick Sipke Hoijte zn.
ende Pouwels Pouwels zn., nijet tegenstaende zijn exceptie ende excusa
tie daer tegens gebruickt. tegens Rijurdt Roorda ende
Sibe Piers zn. Actum vt supra

1534 Hen-36-101L
Alsoe meester Fonger van wegen Rijurdt Roorda van wegen zijn wijff
ende Doecka Walta vuijten (naem) van zijn moeder, heeft vpte gemeente
van Ithens beseth, het proces # op huijden # weder in te brenggen, daer
tusschen hemluijden v.s. hangende is, ende zij sulcx nijet gedaen hebben,
Soe zijn zij ter causa van dien, in eerste continuatie gecondemneert
Actum vt supra

1534 Hen-36-102R
Vp huijden ist den gemeente van Ithens, bij den grijetman beuolen
hoer proces, daer zij hangende hebben, tegens Rijurdt Roorda vuijt
naem zijn wijf ende Doecke Walta vuijt naem zijn moeder in
handen van meester Fonger te leueren, voor palmen naestcomende,
bij pena van 2e continuatie Actum vt supra

1534 Hen-36-108R
Vp huijden ist den gemeene ingesetenen van Ithens
ter instancie van Rijurdt Roorda ende doecke Walta, bij trecht
gepresigeert, omme te doceren dat hoer sake tegens den partij
v.s. voore den Houe van Vrieslant geadmitteert is,
ende dat bij om 14 dagen als huijden. Ende ingefalle sulcx
nijet en blijckt, alsdan condempnatie te lijden ende geschien zoe
behoiren sal, Actum vt supra

1534 Hen-36-110R
Vp huijden heeft de grijetman van Hennaerderadeel, de sake ten
Houe geremitteert, daer voor Hennaerderadeels recht
hangende is geweest tusschen Rijurdt Roorda vuijten naem
van zijn wijff, ende Doecke Walta vuijten naem van zijn moeder
ter eenre, ende de gemeente van Ithens ter anderen zijden
beroerende sekere Dominije van ijtlicke renten, te weten
acht gouden florenen renten ende 4 stuijvers. Actum vt supra


1534 Hen-36-110R
Vp huijden ist consent van de negen pondematen ende drije
eijnsen landts daer Rijurdt Roorda hier vorren to boden heeft
laeten gaen, claerlijck toegewijst. Actum vt supra


1534 Hen-36-110R
Tijerck Douwe zn. ter eenre, ende Botte Tijerck zn. ter
anderen zijden, hebben hoere scortinge betreffende de
huijringe van vijff pondematen, daer Tijerck v.s., Rijurdt
v.s. bewandelt heeft, ende de spieringe van dien claeck
loes ende allinge gestelt in tseggen van Rijurdt Roorda
ende Haije Tijercks zn. zoe verre de interessen van dien
angaet, Actum vt supra.1534 Hen-36-114L
Inden saeke hangende voor ons grijetman sampt mederechteren van
Hennaerderadeel tusschen rijurdt Roorda vuijten name
zijn wijff, ende doecke Walta vuijten name zijn moeder Aenclae
gers ter eenre, ende de gemeente van Ithens verweerders ter anderen
zijden betreffende acht gouden guldens ende vier stuijvers jaerlixe
renten die de aenclaegers v.s. hebben in Etensera guedt
to Ithens heerscappe Renten ene vrij te zijn vanden heeren Do
minie, zoe verre den landtheren aengaet, ende dat de v.s.
gedaegden, bij onsen v.s. renten diffinitijff solden gecondempneert
werden, omme den v.s. acht gouden guldens vier stuijvers jaerlixe
renten inden Dominie onbelast to laten, ende sonder den zeluen
effen wel hueren somma te betalen ende wat wij befijnden
dat de v.s. gedaegden nae verluijt het deels regijster in drije
continuatien zijn veruallen, ende dat vermits dat zij tproces
twelcke de voirnoemde aenclagers tegens hen gedaegden v.s. hangende
hadden vp behoirlijcke tijden nijet innegebracht hadden, Soe
decerneren ende pronunceren wij v.s. mits desen, datt wij de voirnoemde
gedaegden inde voirschreuen drije continuatien condemneren, mijts oeck
noch den zeluen gedaegden condempneren omme tvoirschreuen proces weder
innen te brengen mitte behoirlijcke oncosten salff srechts
moderatie ende dat bijnnen acht dagen nae datum van desen
omme tzelue proces geesien ende gevisiteert voorts inden sake gedaen
te werden, wes srechts vermogen sal. Actum vt supra.1535 Hen-36-117L
Vp huijden heeft meester Willem vanwege de gemeente van Ithens aenge
nomen, Rijurdt Roorda vuijten naem zijn echte wijff ende Doecke
Walta vuijt naem van zijn moeder vp morgen. Proces mijtte
diminutien gestelt vpte eestimatie vanden oncosten bij Rijurdt
ende Doecke v.s. ouergegeuen, in handen van meester Fonger te
leueren ende indien sulcx nijet geschiet, zullen zij in continuatie
neffens beijder te weeten nneffens tprincipael proces als neffens
de estimatie van oncosten, vervallen zijn. Actum vt supra.

1535 Hen-36-121R
Gesien ende gevisiteert bij ons grijetman sampt mederechteren
van Hennaerderadeel, die declaratie ende estimatie
vanden continuatien ende oncosten gedaen ende ouergegeuen
bij Rijoerdt Roerda vuijten naem zijn wijff ende Doecke
Walta vuijten naem zijn moeder ter eenre, ende die diminu
tien bij den gemeente van Ijtens dair op geemaeckt
ter anderen zijden, Soe hebben wij v.s. die selue oncosten
die bedragende waren tot meerdere somma getaxiert ende moderiert
taxieren ende moderieren mits desen, totte somma toe van zeuendalff karolij
guldens Actum vt supra. Die gemeente van Ijtens hebben
hier van geappelliers. Actum vt supra


1535 Hen-36-123L
Vp huijden hebben die gemeente van Itens angenoeemen tproces
tusschen Rijoerdt Roerda ende Doecke Walta ter eenre, ende
hemluijden v.s. ter anderen zijden sonder enige exceptien ofte
excusatien weder inne toe brengen bijde naeste waer
Actum vt supra


1536 Hen-36-129R
Gesien ende visiteert het proces van ons grietman sampt
mederechteren van Hennaerderadeel, hangende tusschen
Rijoerdt Roorda vuijten naem Douwe Hans Sassinge dochter
zijn echte wijff, ende Doecke Walta vuijten naem Fed Agge
weduwe zijn moeder, beijde in dien naeme de rrato caue
rende impetranten ter eenre, ende den gemeente van IJtens
gedaegden ter anderen zijden, beroerende zeeckere beswaeringe
vp acht enkel guldens jaerlixe renten, die den ompetranten
v.s. hebben in Etensera guedt to Ijtens Heersscappe
renten, daer seggen de voirnoemde impetranten de acht enkel
guldens jaelixe renten v.s. als andere heerscaps renten
soe verre als den lantheer aengaet, vanden heeren Dominie
frij te zijn, ende dat de v.s. gedaegden bij onsen sentencie? finael
condemneert souden werden omme den v.s. acht gouden guldens
jaerlixe renten inden heeren Dominie onbelast toe laten
ende sonder den seluen effen welhueren somma toe betaelen
die v.s. gedaegden in contrarium sustineren, zeggen dmoet
v.s. in hoire conclusie ende petitie vp hemluijden genoemen
nijet ontfangber toe zijn, ofte andersins van dien bij
onsen sentencie? absoluiert toe woirden, ergo, luijt den acte ende
actitaten daer voir ons gesustineert, ende alles geconside
reert wes men in desen behoeren te considereren Soe
decerneren ende pronunceren wij v.s. mijts desen onsen sententie
diffinitijff, dat beijde partijen v.s. eerst ende voir al
inramnetinij?? calumne? sullen prestieren, ende tselue gedaen wesende
condemnieren wij de gedaegden v.s. inden principael
conpensieren ende den oncosten bij v.s. partijen ter causa van
desen nae taxatie van oncosten gedaen om redenen ons
daer ttoe mouerende. Actum den 5 aprilis anno 15 hondert 36
De gedaegde appelleert de mullitate

1537 Hen-36-148L
Rijuerdt Roorda wordt voogd weekinderen aede toe letens
Roorda aanwezig bij rechtzaak stirtens

150 R Roorda treet op als voogd

Hen-36-172R
aanklachten van de gemeente van Itens

1535 Hen-36-183L
Rijoerdt Roorda ende Doutgen zijn wijf woonachtich toe
Hennaerdt hebben vorcoft Pieter Pieter zn. vpte Fennen
toe Edens vier enkel guldens jaerlixe renten vuijt
Juckama guedt toe Hennaerdt voir een somma van 80
enkel guldens vp weeder coop van vijf jaeren luijt de
quitancie van dato den 1en ottobris anno 15 hondert 351536 Hen-36-184R
Rijoerdt roorda toe Hennaerdt heft vorcoft Douue martens
toe Lopens 2,5 pondematen lants leggende ouer hoegh ende leegh inden
sate toe Lopens daer Douue vp woont voir de somma van
17 gg. vp wedercoop van 7 jaere luijt dee
quitancie van dato den 28e aprilis anno 15 hondert 36

1530 Hen-36-194R
Rijurdt Johans zn. Roorda ende Dowttijen Hans dochter, hebben vercoft
Fedde Agge Walte saliger gedachten naelatene weduwe, ende haer------
vier enkel gulden jaerlicxe renten, leggende to IJthens ouer hoegh ende leegh
in dat guedt daer Haringh Lolcke zn. nv vp wonet ende in huijeringe
heeft, voor 72 gouden florenen van gewicht, vp wedercoep van vijff jaeren
nae verluijt de coepbrieff ende quitancie van dato den 15en maij anno ------
30
Boek 37

1538 hen-37-2L
Fedhermana salige Agge Walte naegelaten
weduwe begeert bode op een kamp landts hietende
Moeijtze kamp leggende toe IJtens in Etensera
sate daer Claes Jan zoen. nv ter tijt bruijckt ende
Fed v.s. ende Rijoerd Roorda lantsheren, gecoft van
Ete Jan zn. korfmaker
24 florenen
Rijoerdt Roerda
spiert dit consent
neffens deijgendom
ende protestiert van
iniurie. Die
pastoer toe Ijtens
spiertet oick neffens
een ae(n)deel ende 10 stuijvers jarlixe pacht, Douwe Pijbe zn. voir hem ende
Rints zijn Suster spiert oick soe veer alst hem toe nae gaet, Tijal
ende Sijb Eete dochteren hebben tnijaer begeert ingefal deijgendom claer
wort # ende de coper is mitte penningen ta fred(en) geweest
# Pieter Harmen zoen vuijte naeme zijn huijsvrouw heft het nijaer oick
oick begeert indien dvercopers dochters aen tnijaer nijet comen, ende heft
zijn penningen presenteert, ende Rijoerdt v.s. heft bekent dat Douwe v.s.
die seste part met zijn susters vanden v.s. pondematen toe compt Actum den 11den
September anno 15 hondert 38

1541 hen-37-14L
Pieter Tzalling zn. toe Sneeck begeert bode ende consent vp een half
gg. rente mijt alzoe veel meer rechticheijt als de kercke
ofte patroen toe Hennaerd mach competeren van landen ofte
renten ouer hoegh ende leegh in half Sibranda guedt to Hennaert
voirschreuen, voircregen van Rijoerd van Roerda als volmacht vanden
kerckfoeghden aldaer luijt een baer daer van gemaeckt
40 Florenen
Alle handen afgewesen
ende Pieter is consent
toegeweseen Actum den
1e december anno 41


1542 hen-37-15R
Rijoerd Roerda begeert bode ende consent vp een pondemate lants gelegen
ouer hoegh ende leegh in lamkama sate toe Hennaerdt
gecoft van Rienck Lijuwe zn. toe Oesterletens
18 Florenen
Alle handen zint
afgeslagen ende den
pondemate lants is
Rijoerd ende Doutijen
toegewesen Actum den 1en martij anno 42


1542 hen-37-17R
(doorgehaalde acte)
Die kerckvoeghden toe Hennaerd laeten op bueden te coop bij admissie
vanden houe 11 pondematen landts leggende inden v.s. dorppe van Hennaerdt
toe weten die zeuen pondematen in Sassinge ende die vier in Goijkna
gued, Ende zullen sitten omden zelue #
en bernender keerse
# vrije coops met eer
ende feer sampt alle gerechticheijt, salf nochtans Rijoerd Roerda zijn
huijeringe vpten v.s. zeuen pondematen, te vercoepen toe Hennaerd
inder kercke v.s. op zulcken dach wetende opten 3e dach vanden procla
matie van desen zall benoemen


1542 hen-37-22L
Rijoerd Roorda begeert bode ende consent op sestehalff pondemate land in
Lamkama gued toe Hennaerd met die staaten gecoft van Lijuwe renich zoen
luijt zijn coopbrieff
Meester Douue Melama vuijten name Douwe Sicke zn. to Winsum spiert deijgendom van
desen coop, so veer zijn vier pondemaeten#
ouer hooch ende leegh in Lamkama guet
# te naas gaet ende hij dair inne heeft.
deur titel van coepe luijt zijn brieuen. Vp huijden den 19 Septembris heft
mr Douwe den spieringe affgetreden, ende Riurdt xxx heeft geconsenteert dat zij vier pondemaeten dair
inne hebben Actum vt supra
Meester Pier vuijten name
der pastoir to Hinnaard
spiert dese boden dijgen
dom voir soe veel
als ……… blanckama
die het secht den
pastorije jairlixe
te competeren vuijten
staten v.s. ende oick nu
den van reid pol
affgedoluen vanden
pastorie landen
Spiert oeck voirnoemde meester
Pier vuijten name vanden kercke in Hennaard soe veer dese coop den kercke leden?
anden sekere zate ofte haren gerechticheijt op dien te nae gaet
Alle handen zijn afge
wesen behaluen die
v.s. zijn ende heeft
v.s. recht de copers
ende v.s. landen in
eijgendom te mogen
besitten


1542 hen-37-22L
Ruird Roorda begeert bode ende consent op een hornties gulden jaerlixe
renten gaende vuijt zekere dardehalue pondemaeten leggende in
Lankema to Hennaard dair Hijlcke Hanke zn. op woont
v.s. Ruird toecomende, Goijckema maden opt suijdwest, ende Lolck
Hette zoons vijf pondemaeten oppet noordoost naestlegers gecoft
van Lijuue Riencks zn. luijt zijn coopbrieff
Alle handen zijn afgewijst opten
19 Septembris v.s. ende is den copers consent gegont1544 hen-37-23R
Rijoerd Roorda begeert bode vp 17 eijnsen land gelegen ouer hoegh
ende leegh inden zaete toe Nijahuijs in Wommelsera gae dair nu
Sijuerd Andle zn. op woent gecoft van Birde Lolcke zn. luijt de cb
Meester Cipriannus wegend derfgenamen van Rieme Epe dochter heeft
spieringe gedaen voir zoeveel hair landen te nae gaet
Tzomme Rijoerd zn. als momber tot Andle Sijuerd zoens weeskijnderen heeft
oeck spieringe gedaen voit zoe veel hem te nae gaet
Epe Abbes vuijten naeme Ambrosia zijn huijsvrou heeft den nijaercoop begeert
van naestlegers halue. Obbe Rienck heeft tnijaer van bloetshalue begeert
Alle handen af Actum den 30 januarij anno 44
Obbe v.s. heeft zijn rechticheijt van
nijaer afgetreeden, ende Epe Abbes is het
nijaer toegewesen Actum vt supra
42 Florenen
rest tconsentgelt in
handen van Rijoerd Roorda


1544 hen-37-23R
Rijoerd Roorda begeert bode consent vp een gg. jaerlixe rente
gaende jaerlix vuijt Haijtge Laes geerfde landen leggende to Wommels
inden zaete toe Nijahuijs daer Andle Sijuerd zn. op woent
gecoft van Haijtge voirnoemd luijt de cp
Alle handen af ende Rijoerd is tconsent toegewesen salf den
erfgenamen vanden vorcoeper hoere recht van wedercoep nae
luijt den cb Actum den 20en februaris anno 44
15 Florenen
Rest consentgelt
aen Rijoerd


1544 hen-37-25L
Rijoerdt van Roorda verspiert de coop van Jeldert Jacke zn.van landen in oosterend, ijtens en lutke wierum zoals meijlama ze aangeerft heeft. Her recht verwijst naar het hof van friesland
Rijoerdt heeft de spieringe afgetreden


1545 Hen-37-30L
Hijlck Hanke zn. begeert bode ende consent op een stuck landts gelegen inden dorpe
Hennaard Aelke fenne genoempt groot sijnde vier pondematen ofte soe groet ende cleijn
tselue aldaer leijt de pastoor mijt negen pondemaeten opt noord ende Pieter Tijercx zn.
mijt zijn fennen opt zuijd naestgelande bij hem beuandelt ende vercregen van Rijoerd
Roorda verluijt den wandelbrief daer aff zijnde
Alle handen zijn affgeuesen ende dvoorgenoemde Hijlcke geconsenteert den geproclameerde
landen in eijgendom tmogen holden ende besitten. Actum den 18en februarij anno 45
Dese 4 pondemaeten landts zijn
geaestimeert op 1 hondert 60 florenen

1545 hen-37-31R
Rijoerd Roorda bb op 4 hoorns rente uit Hijlama

1545 hen-37-32L
Rijoerd Roorda bb op alle alsulcke landen als Heeer Goffe
eertijts pastoor toe Oestereijndt heeft achtergelaten in Stirtensera Zate
inde v.s. dorpe gelegen bij hem gecoft ende vercregen vanden erfgenaemen van
Heer Goffe v.s. verluijt den cb ende qt daer oppe gepasseert
deerste dach den 3en ende dandere dach den 17 Junij ende de dardde dach deerste Julij anno 15 hondert 45
Des boden zijn gecontinueert tot opten naesten Rechtdach vermits absentie vanden coper ende cb Actum den 1e Julij anno 15 hondert 45
Douue Sijbren zn. verspiert deijgendom vanden geproclameerde landen soe verre dselue te nae mogen gaen stirtensera staten ende anderhalff ende vierdehalue pmt landen hem Douue van wegen zijn huijsfrou daer inne competeren Actum vt supra
Meester Hieronimus Meijlama voir hem selfs ende mede vuijten name van Heer Bernardus zijn broeder verspiert deijgendom van den geproclameerde landen zeggende den vercopers nijet dan vier gouden guldens naeste renten inden v.s. zate te competeren ende verspiert dselue voirder voor soe veel dselue zijn ende zijn broeders landen te nae mogen gaen Actum vt supra 5 augusti anno 15 hondert 45
Heer Gerrijt pastoor toostereijndt van wegen de pastorie gedan ende mede vuijtten name den anderen priesters inden dorpe v.s. van wegen hair prouens verspiert den eijgendom vanden geproclameerde landen actum als bouen. Anne Seerps zn. zone van Seerp Sijba zn. mede vercoper verspiertet nijaer vanden geproclameerde landen midts prresenterende zijn penningen. Actum vt supra. Meester Hieronimusv.s. ende Heer Bernardus zijn broeder verspiertet nijaer vanden geproclameerde landen soe verre van eenige simulatie tusschen d v,s, Anne ende dencooper mochte geblijcken den verspierders voren aengeteijckent Actum vt supra
Die questie aengaende tnijaer tusschen Rijoerd Roorda ende Anne Seerps zn. is gesuspendeert tot opten naesten rechtdach Actum vt supra
Vp huijden den 29 nouembris
anno 15 hondert 45 heeft Anne
Seerps zn. v.s. renancieert
ende afgetreden zijne acte
van nijaercooper vorden aengeteijckent
45 Florenen


1546 Hen-37-36R
Rijoerdt Roorda ende douthijen zijn wijff begeren bode ende consent op die tweedeele van zekere
stuck landts leggende te Hennaerdt Ete zes pondemaeten genoempt. v.s. Rijuerdt Roorda opt Zuijd
mijt een stucke landts Bacle Horne genaempt ende die patroon thoe Edens opt noerd oest naestgelandt
bij hem gecoft ende vercregen van Wijbe ende Hijlcke Ete zonen voor hen selfs ende mede
cauerende de rato voor Tijeets wijlen Nanne Gerrolt zoons achtergelatene weduwe heur zuster
luijt den coopbrieff daer aff zijnde, deerste dach den laesten juni danderde dach den
4en auusti den dardde dach den 18en augusti.
164 florenen
Sijbren Sijoucke zn. van wegen Anna
zijn wijff voorden seluen de rato
cauerende verspiertet nijaer vanden geproclameerde
landen midts presenterende zijn penningen Actum vt supra
den 15e augusti anno 15 hondert 46
Alle handen zijn afgewesen behalue d v.s.
Sijbren nomine quo Actum vt supra
Vp huijden den 18den augusti anno 46 heeft Sijbren Sijoucke zn. vuijten namen van Anna zijn wijff voor tgerecht van
Hennaerderadeel versocht den nijaercope vanden tweedeel van zekere zes pondematen in Juckema zate toe Hennaerd gelegen daer Tijalcke Schelte zn.
nv ter tijt op woont bij Rijoerd Roorda gecoft van Wijbe ende Hijlcke Ete zonen ende bijden v.s. Rijoerd te boede gesteldt allegerende de voorgenoemde Anna
te wesen zusterlingh vanden vercopers v.s. ende contendeert midts dien dat d v.s. Rijoerd gecondemneert zal wordden om hem inden v.s.
qualiteijt midts ontfangende zijn penningen mit behoirlijcke costen ter cause vanden coop gedaen hem inden v.s. qualiteit d voorseijde nijaercoop te
laten volgen makende in cas van oppositie eijsch van costen waer en tegens d v.s. Rioerd seijde dat hij geen kennisse hadde van
tgeallegeerde vanden v.s. impetrant ontkennende midtsdien tselue. Contenderende dat die gedaegde bij vonnisse vanden gerechte v.s. verclaert
zoude werden in zijnen eijsch ende conclusie nijet te zijn ontfangbair ofte dat hij andersins daer van zoude werden geabsolueert. Makende
insgelijcx heijsch van costen. Tvoorschreuen gerecht op alles rijpelijck gelet ende bevijnden partijen in feijten contrarie admitteert den
impetrant tot zijnen bewijs Actum vt supra Rioerd Roorda heeft aengenomen in handen van Sijbren Sijoucke zn. tprincipale
coopbrieff van desen te leueren soe wanneer hij beuesen zal hebben van tbloedt bij hem geallegeert Actum vt supra


1546 hen-37-37R
Rijoerd bb op 7 pmt meijlahuijstera sate


1546 Hen-37-38L
Rijoerd Roorda ende Dowthijen zijn echte huijsvrow begeren bode ende consent opten darddepaert
van zeeckere stucke landts genoempt bijden aenbrengh Eete zes pondemaeten leggende toe
Hennaerd in Jukama zate. Edenser patroen ten noorden ende d v.s. Rijoerd ten zuijden in
Backle Horne naestgelandt bij hen gecoft ende vercregen van Wijgle Wijbrens zn.ende
Bets Eete dr. echteluijden wonende bijnen Leuuarden ende Foecke Ritske zn. ende Rinthie
Eete dr. echteluijden wonende toe Ee in Dongerdeel luijt den coopbrieff daer van zijnde
derste dach den 18e augusti anno 15 hondert 46 dandere dach den 1en September den dardde
dach den 15e September anno vt supra.
Sijbren Sijoucke zn. als man ende voeght van Anna zijn huijsvrow #
zusterling vanden vercopers # versuectet nijaer vanden
geproclameerde landen midts presenterende zijn penningen. Actum den 15e September aano 15 hondert 46
Insgelijcx heeft Sijouke Ete zn. tnijaer versocht mit presentatie van zijn penningen. Actum vt supra (doorgehaalde zin)
De voorgeschreuen cooper heft voor rechte verclaert hem te vreden te wesen dat Sijbren Sijoucke zn. ende Sijoucke Ete zn.
hairen penningen weder nae hem nemen ende euen wel salff rechte blijuen neuens tversochte nijaer Actum vt supra
Rijuerd Roorda v.s. heeft d v.s. Sijbren Sijoucke zn. tnijaer van dese landen mijt oock den twede landen bij hem gecoft van Wijbe ende Hijlcke Ete zoonen ende te voren te boede gestelt ende van welcke d v.s. Sijbren insgelijcx tnijaer heeft versocht opten 18e augusti anno 46 twelcke toegestanden, midts dat dvoorgeschreuen Sijbren indier qualiteit als voren heeft aengenomen ende geconsentiert dat die vijff pondemaeten die Edensera patroen heeft bijden v.s. landen gelegen reed ende veedrifte op ende ouer d v.s. Ete zes pondemaeten zullen holden als een eenigh servituijt sonder oppositie van v.s. Sijbren nomen quo oft zijn eruen
Actum den 15e Octobris anno 15 hondert 46. Sijouck Ete zn. heeft zijn acte van nijaer gecedeert ende afgetreden. Actum vt supra 82 Florenen
1546 hen-37-38L
165 florenen
Rienck Oege zn. ende Anna Wopke dr. echteluijden wonende to Spijck in Hennaerderagae
begeren bode ende consent op alle alsulcke landen ende renten ende gerechticheijt als Sijmen Jans zn. ende Sijouck Egberts dr. echteluijden ende Douue Egberts zn. alle wonende toe Leuuarden zijn aengeeruet
van Rienck Wopke dr. hair moeder in Goijkinge gued toe Hennaerd v.s. daer althans
eenen Pieter Simcks op woont, ende oock elders gelegen bij hen gecoft ende vercregen
vanden v.s. Sijmen Sijouck ende Douue luijt den coopbrieff daer oppe gepasseert
derste dach heeft gedient den 1e Septembris anno 15 hondert 46 #
dandere dach den 15e september # den dardde dach heeft
gedient den 6en Octobris anno 15 hondert 46 ten welcken tijd nijet gebleken is dat
dselue drijemael ouer den gaekercke geproclameert zijn geweest. Alle handen
zijn afgewesen ende den copers geconsenteert den geproclameerde landen ende renten
in eijgendom tmoegen holden ende besitten. Actum den 20e octobris anno 15 hondert 461546 hen-37-39R
Rijoerd verkoopt 1 gg rente uit nijehuis te wommels aan Epe Abbe. meijer is Sijuerd Andla


1548 hen-37-47L
Rijoerd bbc op rente op oppergaest waar pier poppe op woont


1538 hen-37-48R
Rijoerd wordt gedaagd als momber over wijlen aede kijnderen
door juw lolle over land in Sassinge te Wommels


1538 hen-37-50R
Rijoerd eijscht dat de helft van de boerderij in itens, op het sand ontruimd wordt


1538 hen-37-54R
Rijoerd betrokken in rechten en plichten rond nieuw land bij sandlaen.
1538 HEN-37-57l
Den 11e September anno vt supra
Op huijden heeft Eete korfmaker voir recht
geseijt dat Rijoerd Roerda is een gesel ende
dat alle menschen hem vrezen, waer omme
Rijoerdt v.s. protesteert van iniurie actum vt supra
Rijoerd v.s. protestyeert noch van iniurie
vermits Eete v.s. hem liegen gehieten
heeft actum vt supra
Op huijden is bij trecht van Hennaeerderadeel
bij sententie interlocutorie gekent, dat die
penningen staende in handen van Doecke Walte vanden
coep van een pondemaet lants daer Eete
korfmaker Fed Hermana vorcoft heft, zullen
staen blijun ter tijt Rijoerd Roerda die consent
vanden v.s. pondemaet gespiert heeft mijt
recht of nijet soen vanden v.s. Ete nijet is
gescheijden Actum vt supra
Ende Ete zall bij de naeste waer bij
hoirlijcke volmacht toenen van zijn huijsfrow ende
vanden vanden voorschreuen questie libel ouergeuen actum
vt supra

1539 hen-37-64L
vermelding Roorda in questie met hessel toe reen en take ambrosius en tijaerd hankis
geen nadere info

1539 hen-37-65R
nogmaals zie boven. het gaat over borgtocht 2X
1539 hen-37-71R
de vijf dorpen moeten rekening ontfangen van Rijoerd Roorda

1539 hen-37-72L
Gesien ende met diligentie doerlesen het proces hangende
voer ons grijetman ende mederechtereen van Hennaerderaddeel
tusschen Jan romkis ende Meester Crisostomis als curator es litem
ouer Sijouck Eete Jans zoens Huijsvrow nv inden Hommerts
woenende eijschers ter eenre in continuatie ende tegens Rijoerd Roerda toe
Hennaeerd gedaegde ter anderen, bijroerende een pondemate lants
leggende toe IJtens in Etensera Gued met die noerdoestera
sijdt aen die dijck, daer die eijserch voirschreuen allegieren
dat hoeren zoe zie procederen Jure Hereditario compt ende
beijde makende mentie van costen luijt den acten ende actitaten
daer van voer ons gesustineert ende innegebrocht. Ende als
wij geconsidereert ende gemasticeert hebben wes men in desen bijhoert
te considereren ende masticeren, Soe decerneren ende pronunceren wij Grietman
ende mederechteren v.s. mits desen onsen interlocutorie sentencie
dat den gedaegde v.s. zall schuldich wesen nijet tegenstaende zijn exceptien
litem met deijschers te contesteren salf dat deijschers v.s.
weder om schuldich zullen wesen, den v.s. gedaegde toe refunderen.
den oncosten tot nochtoe om desen gedaen salf nochtans onsen
taxatie ende moderatie. Actum vt supra


1539 hen-37-75L
Rijoerd wordt voormond met Taeke Ambrosias over de jonxte weeskijnderen van saliger Haije staperts.

1540 Hen-37-80L
Vp huijden heeft Gerleff Claes die opsegginge toe niete geset
daer Rijoerdt Roerda hem eeft laten doen neffens ijtlicke landen
twelcken nochtan nae die waer is geschiet Actum vt supra

1540 hen-37-92L
Rijoerd moet weer rekening overleggen aan adelslui in hennaerd

1540 hen-37-93L
rijoerd wordt afgevaardigd naar Harlingen voor zeker paalwerk en kistwerk

1540 hen-37-94L
rijoerd verkoopt een pm in tirns. Tijerck Gerbens

1540 hen-37-96R
rijoerd voormond van slaige hera Andries zoens weeskijnderen

1541 hen-37-103L
rijoerd wordt voormond van de weeskijnderen van Freerck Eelcke zn.

1541 hen-37-107R
Vp huijden ist gelaeten voir recht dat Lijuwe Renick
ter eenre ende Gerlef Claes zn. ter anderen sondachs voor petri
ad vuicula toe Hennaerd tot den pastoers huijs ofte toe Rijoerd
Roerdis zullen gaen coemende om met malcanderen toe rekeningen
angaende after stallige lanthuijer daer Lijuwe eijscht, ende Gerlef
allegiert bitaelt toe hebben ende indien alzulx nijet geschiet alsdan
vpte naesten recht dach daer nae in gelijcke schijn als
nv vorder recht te comparieren Actum vt supra
1542 hen-37-124R
Rijoerd hipotheceert zijn landen waer Hijlcke Hancke op woont in den zaak nopens zeker swannen jacht tegen Tijaerd Hancke
hele bladzijde hierover!!!

1543 hen-37-132L
Vp huijden heeft Rijoerd Roerda voer Wibrich zijn dienstmaecht
inden questie die zij gedenct toe intenderen tegens Jelte
Menne zn. ende Menne zijn zoen toe Wommels om defloratie
vanden persoen van Wibrich v.s., voer costen ende reconingen tonder
pant gestelt tbeste stuck meedlant dat hij in Hennaerdera
deel heft ende tzelue onder desen rechte submitteert Actum vt supra


1545 hen-37-164R
Rijoerd Roorda wordt afgevaardigd naa Franeker om onderhandelingen te
doen met de dijkgraaf over het deel

1545 hen-37-166R
Sierck Donia moet naar Franeker om het rapport van Rijoerd aan te horen over
de zeedijken van de 5 deelen


1546 hen-37-177L
Rijoerd koopt als meestbiedende bij het uitgaan van de brandende kaars
7 pm in meylahuijstera sate

1550 Hen-37-203R
Tijepcke Sijuerdt zn. ende Anna Sijbrens dr. echteluijden wonende toe
Britzert hebben op vijff jaeren wedercoop vercoft Claes Jacop zn.
ende Griet sijn echte wijff wonende toe Bosum drije gg.
jaerlicxe vrije renten op ende vuijt sekere ses pondemaeten meedlant
hietende Bacle Horn leggende toe Hennaerdt schietende mijt
doestersijd aen die patroon toe Edens vijff pondemaeten, ende mijt
den westerzijde aen Rijuerdt Roorda seuen pondemaeten voorden
somma van vijftich gg. nae vermogen den coopbrieff ende quitancie
zijnde in datum den 2e junijj anno 15 hondert vijftich


1553 hen-37-212L
rijoerd Roorda te Hennaerdt heft op vijff jaeren wedercoop
vercoft Wpcke Claes zn. als voormondt tot den weeskijnderen van Laes
Ongebuijr geprocreert bij Ijdt Inte dr. tualeff gg. jaerlicxe vrije
renten gaene op ende vuijt Popta Zate voor tuehondert min een
gg. luijt den qt van datum den 7e Januarij 53


1540 hen-37-218L
Rijoerd Roorda verkoopt Jarich Martens 2,5 pm landts op wedercoop in loopens waar Jarich op woont

1540 hen-37-219L
Rijoerd Roerda heft voircoft Gerrijt Nannae zn. 5,5 gouden guldens
vrije jaerlixe renten vuijt Juijkama gued toe Hennaerd voer
die zomma van een hondert gouden guldens vp weder coep van
vijf jaeren luijt die qt de anno 39 den 13en decembris

1553 hen-37-221L
rijoerd koopt als voormond rente uit Jornehuijs

1553 hen-37-222R
rijoerd koopt renten uit popta

1554. hen-37-228R
Rijoerdt verkoopt rent uit popta aan hoijte sipcke zn.

1557
Rijoerdt Roorda verkoopt rente uit de oostereijnder sate waar broer pijbe boert

1544 hen-37-242R
Rijuerd Roerda verkoopt rente uit de sate daar jarich marten woont

1549 hen-37-259R
Rijoerdt Roorda toe Hennaerdt heeft vp vijff jaeren wedercoop
vercoft Hessel Tijersma zn ende Jan (Kw?) Wopke zn. als voormonden to Schelte
Abbe zns. jonste weeskijnden ses enkel guldens vrije jaerlijcxe renten
vp ende vuijt een sate landts leggende tho Hennaerd Jukema genaemt
voorden summa van hondert enkel guldens, luijt den coopbrieff ende quitancie
sijnde van date den 18e Septembris anno 15 hondert 49

1557 Hen-38-2l
Rijoerdt Roorda begeert bode ende consent op alle alsulcke landen
ende aendeel als Claes Laureijns zn. mach competeren inden -----
zate Gatehuijs te leueren bij ,doch ------------------------
welcke staende dat ter proffijt van Rijoerdt v.s. sullen leggen-------
bliuen gelicke menich pondemaeten al hij Claes v.s. -----------------
opten selffen sijn aenpart heeft leggen ende waermede d selue------
belast sijn, te weten de vijftepart van viertien gouden (guldens)
vrije renten, bij hem gecoft ende vercregen vanden selffden----------
nae vermoegen ende quitancie
Alle handen sijn afuest ende den cooper in macht den 15en----------


1553 Hen-38-8R
Ruurd koopt 4,5 pm in kleine sate tot grote wijns

38-9l
ruurd koopt 10,5 in ijdsma in ijtens

38 10R ruurd koopt in ijdstma

1559 Hen-38-25R
132 florenen
Rijoerdt van Roorda ende Juffrou Dorotijen Sassinga echteluijden
begeren bode ende consent op sestehalue pondematen landes leggende
ouer hoech ende leegh in Juckama ende Lamckama zaten, toe
Hennaerdt gecoft ende vercregen van Anna Intije dr. weduwe
van wijlen Douue Sicke zn. tot Winsum voor huer selffs ende
voorts als legittima tutrix van haer kijnden bij v.s. Douwe
geprocreert voorden selffden cauerende de rato nae
vermogen den quitancie
geuesen in macht den 5 aprilis 59


156Hen-2-129R Weesboek
Item een brieff van date den VIIe Aprilis anna XXXVII bij welcke Lolcke
Jelle zn. vercoft heeft Rijoerdt Roorda ende juffrow Dorotijen alle sijnen
erffschap ende gerechticheijt in staten zate ende landen, soe groet ende
cleijn als Lolcke van salige Jelle Rens zn. sijn vader angerft ende nagelaten es
in een sate landes gehieten to Spijck inden dorpe van Hennaerd
mit oock alle die landen ende renten soe groet ende cleijn als Lolcke
van salige Rixt Jelles angeerft zijn, ende van welcken coop d v.s. Hans
ende Auck, ende Egbert Dircx zn. met sijn wijff tsamen ende elcx
voorden helfte tnijaer van genoemen hebben, ende verclaerdt d v.s. Hans
dat den v.s. coop bedroech ses pondemaeten soe dat hem ende Auck toecoemt
drije pondematen.

1558 Hen-38-14L
50 florenen
Rijoerdt Roorda ende Juffrow Dorotijen Sassinga echte
luijden begeren bode ende consent op derdehalue gouden gulden
jaerlixe renten vp ende vuijt Lamkama zate te
Hennaerdt gecoft van Wijbe Jettije zn. op vijff
jaeren losber ende ?
geuesen in macht zalffs dat blikt van relaes vanden rechter
den lesten junij 58
1558 Hen-38-20R
188 Floreen 14 stuijvers
Rijuerdt Roorda ende Juffrou Dowtijen Sassinga
Echte luijden begeert bode ende consent op seuendehalve
pondemaeten landes leggende aen Answerde zate dar Agh Frans dr. op woont
gecoft ende vercregen van Tijaerdt Jelle zn. te
nijehuijs nae vermoegen den quitancie
Lolcke Hette zn. ende Jets Haringh dr. echteluijden verspieren de bode voor soe
veel te nae mach gaen vier gout guldens jaerlicxe rente bij Tijaerdt hemluijden
vercoft voor vijftich gg. vuijt Goijkema, ende alle sijne andere gueden actum voor
tbeginnen vande ware den 1en december 58. Gielte Sicke zn. verspiert insgelix
den boden voor soe veel sijn rentbrief in alles te nae mach gaen. Fecke Sipckes zn. heft
insgelix ten seluen tijde den boden verspiert voor soe veel sijn hipoteeck te nae
gaet, nopende den betalinge van vier ende vijftich gg. Actum vt supra. Alle ander
handen afwest ende den coop in macht geuest den 1en Decembris 58
Trecht heeft den verspierders opleit om haren verspieringe te veruolgen bij den
naesten ware bij pene van continuatie Actum vt supra. Den 20e Juni anno 61 heeft
Jelte sijn verspieringe weder aftreden, Fecke Sipcke zn. heeft zijn verspieringe
mede aftreden
den 28e junij
anno 61 v.s.
Opten lesten junij
anno vt supra heeft Jets
Haringh dr. en bijuest
van Gielte Sicke zn.
haer voorgaende
verspieringe bij haer ende
wijlen haer man gedaen
weder aftreden Actum vt supra.1558 Hen-38-21R
Ruurd koopt rente in hanija te koijfen


1559 Hen-38-25R
132 florenen
Rijoerdt van Roorda ende Juffrou Dorotijen Sassinga echteluijden
begeren bode ende consent op sestehalue pondematen landes leggende
ouer hoech ende leegh in Juckama ende Lamckama zaten, toe
Hennaerdt gecoft ende vercregen van Anna Intije dr. weduwe
van wijlen Douue Sicke zn. tot Winsum voor huer selffs ende
voorts als legittima tutrix van haer kijnden bij v.s. Douwe
geprocreert voorden selffden cauerende de rato nae
vermogen den quitancie
geuesen in macht den 5 aprilis 59

1559 Hen-38-27R
Rijoerdt van Roorda tot Hennaerdt als curator
tot Seerp ende Sijrck, Sijrck zonen ende Rinck Sijrck
dr. presenteert bij decrete vanden gerechte van
Hennaerderadeel geimpetreert, den meest
biedende bij duijtgaen van een bernender keerse
nae drije Sonnendagen geboden over kercke ende
drije rechtdagen ouer den gerechtstoele van tdeel
v.s., te vercoepen seuen pondematen landes min
drije eijnsen gelegen tot Nijehuijs bennen Oestereijndt
daer Tyaerdt Jelle zn. op woont, es ijemant
die daer gadinge aenheeft mach ten derden dage
van proclamatie coemen ten plaetse alsdan te
ordineren ende hoegen nae sijnen beliuen
Deerste dach ouer den ware heeft gedient den 5 aprilis 59
danderde dach 12 aprilis 59 den derde dach den 26 aprilis 591559 Hen-38-28L
Rijoerdt Roorda ende Juffrou Dorotijen Sassinga echte-
luijden b.b. ende consent op een sestepart van bonnie
fen huijsfen ende zeefen gelegen tot Nijehuis
bennen Oesereijndt gecoft van Jouck Sijrx dr.
bij consent van Lambert Otte zn. huer echte
man nae luijt den quitancie
Gewest in ma(ch)t den 10e maije anno 59

1559 Hen 38-29L
Rijoerdt van Roorda tot Hennaerdt als curator van Seerp ende Sijrck, Sijrck
zonen ende Rinck Sijrck dr. presenteert bij decrete vanden
gerechte van Hennaerderadeel bij vuijtgaen van een
bernender keerse den meest biedende te vercopen
seuen pondematen landts min drije eijnsen gelegen
tot Nijehuijs in bonnie fen huisfen ende sefen daer
Tijaerdt Jelle zn. bennen Oestereijndt op woont
dat op naevolgende conditien te weten dat men dselue
landen soe geringe als den tienden dach van verhoeginge
geeijndicht zal wesen, met gereedt gelde vrij van
allen ongelden betalen zal op alle costen ende interessen
die den vercoeper inden name v.s. daer van betaelt soude
hebben ende mogen liden, mijts dat alle coepers hem
desen aengaende sullen submitteren onder desen jurisdictie
alwaer sij ende huer gueden justitiabel sullen sijn. Doch
dat den genen die nu den laesten bieder wist ende den
tienden dach van sijnen bodt gedreuen wort den sesten
penningen hebben zal van verhoeginge welcke tienden dach gehouden zal
worden den negenden maij naestcoemende ten huijse van
Dirck goijtije zn. bennen Oestereijndt
Sijrck Donija presenteert voor ijder pondemaet twentich gg.
Sipcke Take zn. voor hem zelffs ende inden name van Ambrosius
Take zn. sijne broeder ende Low sijn suster seijt dat sij luijden
ommalcanderen ongedeelt sijn, waerom dat hij den vercoepinge
verspiert soe veel als den seluen mochte aengaen, verspierende
insgelix soe veel te nae mach gaen desen jaer huijringe
alsoe als den proclameerde landen voor tpresente jaer verhuijrdt
sijn, ijder pondemaet voor een gg.
Rijoerdt Roorda v.s. nijet tegenstaende den verspieringe presenteert
voor ijder pondemaet eenen twintich gg.
Sipcke Take zn. v.s. salffs sijn verspieringe v.s. presenteert
vooer ijder pondemaet twentich gg.
Rijoerdt Roorda presenteert tue ende twentich gg veertien st.
DouueTtallem presenteert drije ende twentich gg.
Sijrck Donia presenteert 23,5 gg. voor den pondemaet
Sipcke Take zn. presenteert vierentwintich gg.
Rijoerdt Roorda presenteert 24,5 gg
Sipcke Take zn. presenteert 25 gg.
Rijoerdt Roorda presenteert 25,5 gg.
Sipcke v.s. presenteert 26 gg.
Rijoerdt Roorda presenteert 26 gg een oort
Sipcke v.s. biedt 26,5 gg voorden pondemaet v.s.
Sipcke v.s. biedt 28 gg. waermede den keers
op hem vuijtgegaen es actum Oestereijndt den
26 aprilis anno 59
Den tienden dach des verhoeginge es geschiet opten 9en
maij ten huijse v.s. ende ten welcken daghe gecompareert
es geweest Rijoerdt van Roorda presenteren voor ijder
pondemaet acht ende twintich gg. ende seuen bottijen
Sipcke Take zn. presenteert voor ijder pondemaet achtentwintich
gg ende seuen stuijvers, ende es Sipcke Take zn. v.s.
bij taftrecken des segels daerbij als meest biedende
gebleuen. Actum vt supra. Ende alsoe Sipcke Take zn.
in tbegin van sijne biedinghe bijmonde verclaerde tselue te doene
voor sijne meijster ende eenen anderen persone, Soe heeft hij
ten seluen ijde ende plaetse in presentie vanden gerechte v.s. verclaert
dat hij tselue gedaen hadde voor Rijoerdt van Roorda v.s.
nominerende daeromme dselue Rijuerdt voor sijne man
waerom hij den seluen Rijuerdt den cope op
prijse v.s. toestonde, ende waerop Rijuerd voorgenoemd seluen
ouernaeme Actum Vt supra
Den 20en Julij anno Vt supra heeft Sipcke Take zn. den voergaende
verspieringe soe als die bij hem gedaen es wederomme cedeert ende
aftreden

1559 Hen-38-30R
Rijoerdt van Roorda ende Dowtijen Sassinga echte
luijden tot Hennaerdt begeren bode ende consent op negen
eijnsen landes leggende ouer hoegh ende leegh inden landen
die Taeke Ambrosius zn. ende Tijets zijn wijff hueren
kijnden gelaten hebben in de sate tot Sijons daer
Alle Heijnes bewoont gecoft van Sipcke Take zn.
naeluijt den quitancie continueert den 7 junij
Alle Heijne zn. ten relaes meester Sipcke sijne advocaet verspiert desen
boden neuens sekere jaeren huijrtallen hem aenden selffden competerende
actum den 21 junij anno 59 continueert den 21 junij 59
geuesen in macht den 27 Septembris anno 59


1559 Hen 38-32L
Rijoerdt Roorda ende Doutijen Sassinga echte luijden b.b.
ende consent op een sestepart van bonnije fen, huijsfen
ende sefen gelegen tot Nijehuis bennen Oestereijndt gecoft
van Wigle Sijrcx dr. bij consent van Haije Auckes
haer echte man nae luijt den quitancie
continueert den 16 augusti 59
Douue Epe zn. verspiert den bode zoe veel te nae mach
gaen sijn reedt ende drifte hem competerende ouer den huisfen
ende es voorts geuesen in macht den 30en augusti 59 salff dat
blicken zal van tcoopbrieff. actum vt supra


1560 Hen-38-46L
Rijoerdt roorda te Hennaerdt begeert boden ende consent
op, vierdhalue pondematen landts leggende ouer hooch
ende leegh in Lamkama zaete te Hennaerdt
doch ende salff hem sijnen euige huijringe ende pachte
daerop vercregen voor derdehalue gouden gulden, eertijts
vercregen van Wijbe Jettije zn. gecoft bij den selffden
Rijoerdt van Pieter Goffe zn. voor hem ende
cauerende de rato voor derffgenamen van Wijbe
voorschreuen nae luijt den quitancie Suspendeert ad
proxima den 4-septembris 60
geuesen in macht den 9e octobris anno 601561 Hen-38-46R
Dselue Rijoerdt van Roorda begeert boden ende consent op
een sestepart van bonnie fen seefen ende huijsfen in Nijehuijs
mijts oock op den sestepart van negen eijnssen
landen in Sijonser sate tot Oestereijndt daer Tijaerdt
Jelle zn. ende Alle Heijne zoon beijde bewoonen
soe groet ende cleijn, guedt ende quaedt als Bauck
Sijrcx dr. mach competeren bij hem gecoft ende vercregen
van Broer Tade zn. ende Bauck v.s. luijt de quitancie
Douue Epe zn. verspierts desen bode voor zoe veel
te nae mach gaen sekere reedt ende drifte dien hij
pretendeert te hebben ouer den huijsfen, ende es voorts
geuest in macht, ende den verspierder opleijt omme
sijne verspieringe te vervolghen bij den naesgten ware
bij pene van continuatie den 4-september anno 61

38 30 R
Ruurd koopt rente in sippens


38 34 L
Roorda verkoopt een stuk in de kleine sate tot wijns


1560 Hen-38-37L
Rijoerdt Roorda begeert boden ende consent op tien stuijuers
vrije euige jaerlixe renten sampt alle tgene
Jouck Benedix dr. (den Olden) mach competeren in
Montsumma sate to Hennaerdt, gecoft ende vercregen
van Jouck v.s. nae luijt den quitancie
geuesen in macht den lesten Januarij anno 60


38-47R
Ruurd koopt in luttick hegens in spannum

38-53R
ruurd koopt stennerts fen in oosterend

38-55R
ruurd biedt op een stuk hattinghe huijs


1561 Hen-38-59R
Rijoerdt Roorda v.s. begeert boden ende consent op drie eijnsen
landts gelegen toostereijnd in Nijehuijstera zate
daer nu eenen Tijaerdt Jelles op woont soe guedt
ende quaedt cleijn ende groet als den naest vercoper mach
competeren ende aenbeerft es gecoft van wijbe Take zn.
bennen werregae als voormondt ende administratoer
oeuer ende tot Eessa ende Wigle tijaerdts zoenen bij Bets
sijn echte huijsfrou getogen daervoor cauerende de rato nae
verluijt den quitancie
continueert ad proxima den 6e
augustie . Item continuatie den 20 vt supra
geuesen in macht den derden september 61


1561 Hen-38-59R
Rijoerdt van Roorda ende Juffrouw Dowtijen Sassinga echte
luijden begeren boden ende consent op vijff pondemaeten lants gelegen
ouer hooch ende leegh inden zate Goijckne meestendeel
ende in Spijckster zate beijdt te Hennaerdt, waerop
Pieter Tijercx zn. ende Cornelis Schelte zn. woenachtich ende
gebruijckers aff sijn, soe als de naeste vercopers competeert
van sijn vader, dselue landen te leueren op Gouverneur
Maijesteijt roede, bij huer gecoft ende vercregen van Intse
Douwe zn. tot Winsum nae vermogen den quitancie
Continueert ad proxima den 6e augusti 61
Item continueert den 20 augustie 61
Wopke Geert zn. voor hem selffs ende Bauck sijn huijsfrou ende voor den huijsvrouwe van
Lolcke Lijuue zn. daervoor cauerende de rato verspiert den boden voor soe veel hen te
nae mach gaen Actum den 3e septembris anno 61 Fecke Sipcke zn. als voormondt
van Douwe Sicke zn. verspiert mede voor zoe veel hen te nae gaet,
Wopke Goorts zn. v.s. van wegen sijn huijsvrouwe versoeckt van bloetswegen den
nijaercoop vanden v.s. landen, mijts presenterende sijn penningen, presenterende voorts allen
tgene dat bijden coper opten cope verschoten es daeraff visie hebbende ofte kennisse
hebbende, meester Saeke inden name den coper protesteert de millitate van het
versoeck van nijaernemer soe verre hem sijn verschoten penningen voor sonnen onderganck
nijet voldaen worden met allen ongelden costen vacatien ende behoorlicke expensen
daerom geedaen actum vt supra. Ende sijn alle ander handen affuesen, doch es de possessie den
voirgeschreuen Wopcke het nijaer vanden
landen toegeuesen
soe hij sijn penningen
betaelt heeft
actum den 3en
septembris v.s.38-60R
ruurd koopt in Hanija sate op coijfen

38-110R henrick pieters laat land van ruurd in vrijdom
38-112R
ruurd zegt de huur op in itens van land die hij geruild heeft met thabor
38 168l
marius gelte moet landhuur Betalen an ruurd

1557 Hen-38-183
Op huijden den 21December anno 57 compareerden
ten huijse vanden secetaris bennen Oestereijndt Joannis Agge zn.
Sijbolt Jelle zn., Alle Heijne zn. Hans Gauckezn.
IJds Rens zn. Sijuerdt Obbe zn. Hette Laureijns zn.
Tijaerdt Jelle zn. ende Gerrijt Willem zn. voor haer
selffuen, ende Sijbolt v.s. hem seggende volmacht te
hebben van Jouck Sijbe weduwe , ende Wijbe Douue zn.
hem seggende volmacht te hebben van Douue Epe zn.
sijn vader, ende hebben alle gelijck verclaerdt dat
sij Rijoerdt Roorda ende Gelte Sicke zn. volcoeme
macht ende procuratie gauen, omme Bartle Gatijes
op te seggen den hout meer, ende dien aengaende in aller
redelicken wijs met hem te handelen ende accorderen
soe sij beuinden sullen best toe te behoeren, ofte andersins
tselue met recht te prosequeren, ende voorts doen als
sij present wesende souden connen ende moegen doen in behoorlicke
forma.
Ten seluen dage heeft Sijuerdt Obbe zn. den v.s. per(sonen)
geconsenteert omme een wringe te moegen s(etten?)
op het sijlcke ofte in plaets van dien, ende -------------
welcken den ene nijet meer beswaert sa-----------------
dan dander, doch oft Sijuerdt daerbij hinde------------
hebben ende liden sullen sij alle gelick het-------------
van nijws leggen ende repareren, ende den wring-----
nemen1558 Hen-38-185r
Bartle Gaijtije zn. heeft ten huijse vanden secretaris ----------
dat hij Rijoerdt Roorda ende Gelte Sicke -----------------------
volmacht vandne buijtendijcksters vanden Oestereijn-----------
vridom laet een stuck landts hietende den -----------------------
mijts dat hij den seluen landen weder in hu(ijringe)------------
sal hebben ende beholden tot seggen van ende ha--------------
Donija ende Henrick Martens zn.

38-188r
ruurd eg broer pijbe de huur op wegens huur schult
ook190L

1559 Hen-38-274R
Vp huijjden den XVIen Januarij anno XV hondert LIX compareerden
ten Huijse vanden secretaris bennen Oestereijndt Seble
Sipcke zn. ter eenre, ende Broer Pijbe zn. voor hem selffs -----------
voorts inden name ende van wegen Sijouck Joucke dr. sijn echte
huijsvrouw voorden selffden cauerende de rato ter anderen, alwaer da (t)---
dselffde Broer verclaerde hoe dat hij Seble v.s. bij -----------
van Rijoerdt Roorda sijn lanthere vercoft ende ouergedragen h(eeft)-----
alle den huijsinge staende tot Montsumma buijren Soe danich hij-------
dselue althans bewoont metten ruijminge vanden sate #
die hij besit ende gebruickt
#vo(or)-------------------
een hondert gouden guldens, ingefalle hij Broer v.s. bij paesche-----------------
naestcoemende een weeck daerna ombegrepen v.s. Seble nijet volda(en)--------
tseuentich gouden guldens met costen ende interesseen, dieen hij ende sijn-----
v.s. Seble schuldich ende in condemneert zijn.


38-382L Ruurd koopt 24 pm in meijlahuijsen

1561 Hen 38-411R
Lambert Otte zn. van wegen sijn huijsvrouwe envoorts inden
name van sijnen huijsvrouws suster en susters kijnden
ende Rijoerdt Roorda voorts als curator ouer Sijrck ende Rinck
mede kijnden van wijlen Sijrck Hankama, hebben
voor rechte geallegeert ende verclaerdt dat sij rechtelijcken
hadden doen citeren Douue Pibe zn. omme op huijden voor
rechte te compareren ende tontfangen den suma van ses ende
twentich gg. dien sij volgende hueren accorde
schuldich sijn Douue v.s. iaerlicx te voldoen voors Michaelis
ende alsoe Douue totten seluen onwillich es hebben sij den
v.s. suma gestelt in rechts handen, ende dselue aldaer
numereert deponeert ende consigneert, ende protesteren
voorts van costen ende continuatia vermijts den weijgeringe
v.s.. welcke penningen sijn staen gebleuen in handen
vanden secretaris, Opten 27en Septembris anno uts heeft
Douue Pibe zn. dissen penningen vuijten handen vanden secretaris ontfangen ende
gelicht. Toirconde sijn handt hieronder gestelt
Douue Pibe soen


38-427l
roorda verkoopt rente


38-428L rente uit joruma

1559 Hen-38-428L
Rijoerdt Roorda heeft op vijff jaeren wedercoop vercoft
Sijbolt Jelle zn. vuijten naeme van Eeble Haije zn.s
weeskijnderen, ses enkel guldens vrije jaerlicxe
renten gaende op ende vuijt stirtensera sate
thoe Oestereijndt daernu eenen Jancke Jacobs zn.
van hen Rijoerdt in huijringe heeft, gegeuen
voor een hondert gouden guldens luijt den quitancie
van date den tueden maij anno acht ende vijftich
428r
ruurd vewrkoopt rentte uit stirtens

1561 Hen-38-432L
Rijoerdt Roorda tot Hennaerdt heeft vp vijff iaer
losber vercoft heer wijbe pastoor tot Cubaerdt
Take Abbe zn. ende Pieter Aerndts zn. kerckfoeghden
vanden kercke Cubaerdt v.s. tot nut ende proffijt vande
seluen seuendehalue gouden gulden iaerlicxe vrije scadelose
renten gaende op ende vuijt lankama zate te
Hennaerdt daer hij nu selffs gebruijckt voor een
hondert ende tien gouden guldens luijt quitancie van date
den achten maij anno XV hondert ende LX

1563 hen-38-438L
Jancke Reijners verkooopt rente uit etenser sate waar hij woont


1570 Hen-39-13L
Rijuerdt Roorda ende Dowtijen Sassingha echte luijden woenende
tot Hennaerdt begeren boden ende consent op ses gouden guldens jaerlicxe vrije
ende scadelose renten gaende op ende vuijt den landen ende gerechticheijden
Hette Laureijns zn. competerende in Gatehuijter sate leggende tOesterijndt
daer hij selffs op woont ende vuijt alle sijnen andere ghuederen
gecoft van Hette v.s. op drie jaeren losber ende nu expereert
luijt quitancie
Henrich Martens verspiert soe veel sijn hipoteeck
te nae gaet, dwelck hij opten landen heft waervuijt
disse renten proclameert worden.
Doije Douue zn. als stiep fader vanden kinden
van Wobbel Lijuue dr. sijn ouerleden huijsfrow
getogen bij wilen Laureijns Hette zn. ende als
curator vanden seluen, verspiert soe veel den
seluen te nae gaet. Aleff Abbe zn. verspiert insgelix soe veel hem te
nae gaet, ende sijn vorder alle andere handen affuesen ene den coop in macht
Actum den 8en martij anno 70 Derffgenaemen van Dirck
Gerbens opper speers ter relaes van huer aduocaet verspieren soe veel
hun hipoteeck te nae gaet, Trecht heeft den verspierders opleijt
omme hueren verspieringe te veruolgeen bijden naesten waere die wonen benne
tdeel bij continuatie ende buijten tdeel bij versteck Actum den 8 Martij v.s.
Vp huijden den vijften Aprilis anno 70 heeft Aleff Abbe zn. in persoon zijn verspieringe weder
aftreden.


1571 Hen-39-23L
Rijuerdt Roorda b. b. ende consent op een pollke lants groet van
een eijnse oft daeromtrent leggende achter Wijbe Douues zns. hiem
tot Eesquert opt suijdt van Nijehuijstere Fenne daer Claes
Wopckes dmeijer van Rijuerdt Rorrda gebruijckt bewandelt
tegens Wibe Douue v.s. nae luijt den wandelbrieff
Jelte Sicke zn. voor hem selffs, ende voorts van wegen
Pieter Tijebbes, Pieter Bartles, Lijuue Enne zn. ende
Claes Wopcke zn. daervoor vast staende verspiert den boeden
voor soe veel dselue hueren reedt soude moegen te
nae gaen Actum den 23 Maij anno 71

1572 Hen-39-28R
Doije Douue zn. bennen Oestereijndt eensdeels voor hem selffs
ende voorts als vader ende legittimus administrator van Lijuue ende
Inze sijn tue soonen presenteert bij consent ende decrete vanden
gerechte van Hennaerderadeel bij tuijtgaen van een
bernender keerse ende in presentie vanden gerechte te vercoepen
drie Phillips guldens euighe vrije jaerlicxe renten min een derdepart
van een stuuer, oft den gerechte derdenpart van acht gouden guldens
euige renten, gaende op ende vuijt Gatehuijstera sate bennen
Oestereijndt te weten vuijtten landen dien wijlen Laureijns Hette zn.
inden seluen saete, als testatoer vanden rente, heeft moegen competeren
ende dat voor vrij ende scadeloos gelt van wijncoop decreet ofte
consent, ende voor gerede penningen #
nu den helffte ende
reste helfte tot
alderheijligen
naestcoemende, mits
dat den coper het achter
stal vanden renten cedert
Lamberti lestleden
Alst hueren genieten sal # mits dat den copers desen
jurisdictie justitiabel wesen sullen, ende huer gueden voer
voldade gehipoteceert, alsoe dat men dselue in faute van
wanbetal voor desen gerechte sal mogen conuenieren ende
aenspreken, Doch dat vandden seluen vercopinge gehouden sal
worden den tienden dach van verhoegen bij tafftrecken
vanden segelee, alsoe dat den genen die nu bij tuijtgaen
vanden keerse coper wesende opten tiende dach daervan duer
verhoegen gedreuen mach worden, den sesten penning genieten
sal vanden verhoeginghe ende tselue aldus geleesen ende den
keers opgesteken hebbende heeft Hette Laureijns zn.
presenteert voor ijder Phillips gulden negen gelicke Phillips guldens
Sipcke Banghe presenteert acht ende twentich phs g.
Doije Douue zn. v.s. presenteert tue ende veertich phs g.
Den secretaris noiem quo presenteert drie ende veertich phs g.
ende is den keers daerop vuijtgaen Actum den lesten Aprilis
72
Vpten 8en Maij 15 hondert 72 sijnde den dach van verhoeginge
van voergaende coepe, es Wibe Claes zn. backer bennen
Oestereijndt gecompareert verspierende de seluen nopende
tien gouden guldens ende ijtelicke stuuers die den vercoper hen ter
cause van broedt schuldich es
Doije Douue zn. verclaert voor rechte te consenteren dat inden copers handen van desen
renten tot proffijt van Agge Jans zn. staen bliuen ende ..ich
inholden den summa van acht golden guldens tualeff stuuers salff
beter rrekenschippe, dien hij den v.s. Agge schuldich es
van verteerde costen Actum vt supra
Den 8en Maij anno 1572 es den tienden dach
gedient vanden renten, ende es nijemant gecoemen die
meer geboden heeft als te voeren bijden secretaris noiem quo
gedaeen es, waerin dat den coop bij taftrecken van tsegel
gebleuen es bij den secretaris noiem quo, ende heeft den secretaris verclaeert
dat hij den coop gedaen heeft tot proffijt van Rijuerdt
Roerda, nominerende alsoe den seluen voor coper
in sijn plaetse Actum Oestereijndt ten huijse van Agge Jans zn.
Opten 13 Maij anno v.s. Opten 28 Maij anno vt supra heeft Wibe sijn
verspieringe weder cedeert ende aftreden actum vt supra. Opten 2en Junij anno vt supra heft
Agge Jans zn. bekent van Doije voldaen te sijn door tellen vanden coper, waerom
hij v.s. acte verlaet

1572 Hen-39-29L
Rijoerdt Roorda ende Dowtijen Sassinge echte luijden woenende
te Hennaerdt b. b. ende consent op anderhalue pm.
lants sulx als Sipcke Fecke zn. competeert leggende
ouer hoogh ende leegh inden saete lutk Goijtema genoempt
te Hennaerdt v.s. gecoft vanden seluen Sipcke voer
38 gg. vrij gelt luijt quitancie
continueert ad prima Actum den 4 Junij 1572
geuesen in macht den 18 Junij 1572
1572 Hen-39-30L
Rijoerdt van Roorda ende Dowtijen Sassinge echte luijden wonende
bennen Hennaerdt b. b. ende consent op tue pm.
drie eijnsen landts min ofte meer soe veel den naesten
vercopers mach competeren leggende ouer hoogh ende leegh
inden sate Goijkema bennen Hennaerdt daer Tijaert
Auckes op woont gecoft van Pieter Tijerck zn., Tijerck
ende Hotze Pieters zoonen, IJmck ende Simck Pieters dochters
met hun consorten voor 56 gg 14 st. vrij gelt
nae luijt den quitancie geuesen in macht den
18 Junij 1572

1573 Hen-39-33R
Rijuerdt Roorda ende juffrow Dowtijen Sassinga echteluijden
b. b. ende consent op vijff pm. lants leggende in
Heringha saete te Hennaerdt daer Gerben Sipcke zn.
op woont, gecoft vanden seluen Gerben ende Hijlck sijn wijff
nae luijt den quitancie
geuesen in macht salfs dat blijcken zal van
dorpsrechters relaes, Actum den 1en Aprilis 1573
es bleken van relaes den 8e Aprilis 1573

1574 Hen-39-46L
Hans Roorda te Hennaerdt b. b. ende consent op sijn
huijs staende te Hennaerdt v.s. daer hij tegenwoordich
bewoont vercregen van Wijntijen Doede zn. ende Trijn
sijn huijsfrow luijt sijn contracte
geuesen in macht salffs dat blijcken zal van proclamatien
ouer den kercke ende den quitancie Actum den 28 Aprilis 74


1574 Hen-39-47R
Rijverdt van Roorda ende Dowtijen Sassinga echte luijden woenende
te Hennaerdt b. b. ende consent opten seuendepart van alle
alsulcke landen, als wijlen Douue Otte zn. inden saete daer
Claes Wopcke zn. bennen Oestereijndt op woont ouer hoogh
ende leegh hebben toebehoort ende hij op Bauck Douue dochter
gelaten ende geerft heeft, bij henluijden gecoft van Bauck
v.s. bij raedt ende consent van Sibren Jacop zn. huer man
voor 32 gg. nae luijt den quitancie
geuesen in macht den 7en Julij 1574

1574 Hen-39-47R
Rijverdt Roorda ende Dowtijen Sassinga echteluijden tot Hennaerdt
b. b. ende consent op ses seuendeparten van tualeff pm.
ouer hoogh ende leegh soe groet ende cleijn die sijn beclemdt onder
den sate daer eenen Claes Wopcke zn. toostereijndt als meijer
op woont, ende dat met alle lasten ende proffijten annexen ende gerechticheijden
als Gerbrant euerts zn. ende Tiet Douue dr. echteluijden
woenende te Jorwert mach competeren ende aen dselue ses seuendepart
toebehoren, gecoft van dselue Gerben ende Tiet ijderpaert
voor 28 gg. luijt den quitancie
geuesen in macht den 7en Julij 1574


1574 Hen-39-48L
ruurd koopt in ijdsma

1569 Hen-39-114R
Jancke Jacops laat in vridom aan Ruurd sat in oend
Pieter Pieters mag huijren

1569 Hen-39-127R
Hette Laureijns zn. tOostereijndt laet Rijuerdt Roorda
in vridom alle alsulcke landen als hij van hem
in huijringhe gehatt heeft ende dselue Rijuerdt mach
competeren, in Gaetehuijster saete, mits hebbende
ergenisse vanden huijsinge nede melioratien ende aengaende
den eijsch vanden lanshuijr verschenen wesende ende tafdoen
van sekere verspieringe es suspendeert ad proximum

1569 Hen-39-129R
Rijuerdt Rooorda contendeert tegens Hette Laureijns zn. ten
fine hij hem condemneert sal worden om op te leggen den
summa van een ende tnegentich golden guldens ter cause van achterstallige lanshuijr
die hij hem schuldich gebleuen es, ende waerop partijen tsamen
alsoe gerekent hebben. makende eijsch van costen schaeden
ende interessen, waertegens Hette v.s. verclaert heeft hem nijet
te willen opponeren, dan annemende den conclusie vanden impetrant
te voldoen. Trecht v.s. gehoort hebbende den bekennende vanden gedaegde
ende op alles rijpelicken gelet condemneert den gedaegde in inholden
vanden impetrants conclusie ende bouen dien inden costen scaden ende
interessen reseruerende dselue tot rechts taxatie, Actum den 23en
Nouembris 69


1570 Hen-39-153R
Trecht heeft het mandaet, twelck Pier Heijne zn. rechter in
Oestereijndt last daertoe hebbende, tot versoeck van Rijuerdt
Roorda gedaen heeft op Hette Laureijns zn. ende sijn huijsfrow
omme de incontinenti te ontruijmen volgende partijens contracten
den huijsinghe Gatehuijs genoempt, bij pene van tue
golden pont groet, in machte verclaert, gemerckt
egeen oppositie gefallen es.


1570 Hen-39-135R
Roodtmer Douue zn. laat in vridom aan Rijoerd Roorda
Claes dircx zn. laat in vridom aan Rijoerd Roorda
Rijoerd zegt Foecke Sibolts 4 pm. op in Itens


1575 H40-7L
Dselue Rijoerdt Roorda ende Dowtijen Sassinge b. b. ende consent
op een gerechte sestenpart ofte alsulcken aenpart landen mit
alle gerechticheijt ende actie van achterstallige huijren ende andere
interessen sulx op Sijbren Douue zn. gesuccedeert ende geerwet es
doer versteruen van wijlen Sits sijnmoeder ende hem mach competeren
in Stittenser saete bennen oestereijndt daer Pieter Pieters zn. op
woont gecoft van Sijbren voor 37 gg. 14 st. luijt quitancie
Geuesen in macht den 29 aprilis 1575

1575 H40-7R
Sibren Douue zn. tot wraetskebaijum b. b. ende consent op
die sestenpart van vierdehalue pm. lants gelegen tot
Oestereijndt in Stittens mit oock die sestepart vanden staten
van dien mitten achterstallige renten ende alle gerechticheijt
daertoe behoerende, gecoft van Tijaerck Douue zn. sijn broder
voor 35 gg. luijt quitancie
Rijoerdt Roorda voor hem ende sijn huijsfrouwe heeft het nijaer
versocht vanden proclameerde landen, ende es volgende partijen accort
hem tnijaer toegeuesen Actum den 27 aprilis 1575

1575 H40-9L
Rijoerdt biedt op 2 pm in IJdsma te IJtens

1575 H40-10L
Rijoerdt Roordaende Dowtijen Sassinga echteluijden b. b. ende
consent op vijff pm. lants ouer hooch ende leegh in Heringe
saete te Hennaerdt daer Gerben Sipckes op woont, ende noch
op een gouden gulden euige rente vuijten v.s. saete, sulx als
Gaucke Foppe zn. daerine heeft moegen competeren, gecoft
vanden erfuen van Gaucke v.s. luijt quitancie daeraff sijnde
Hans Jorrijt zn. verspiert soe veel hem te nae mach gaen
ende sijn daermede alle handen affuesen salffs dat blijcken zal van coopbrieff
ende proclamatien ouer den kercke actum den 3en augusti 1575 es gebleken van proclamatien

1575 H40-11L
Popcke Tijalcke zn. ende Sijke Douue dr. echteluijden tot
Harlinghen b. b. ende consent op alsulcke gerechticheijt
als Johan van Arum secretaris van Stellingwerff Oesteijnde
ende Tijall Douue Dochter echte luijden mogen competeren
inden zate tot Stittens bennen Oestereindt, ende waeromme
questie es vorden houe van Vrieslant, gecoft van Johan
ende Tijall v.s. luijt quitancie daervan sijnde
Rijoerdt Roorda te Hennaerdt voor hem ende van wegen sijn
huijsfrouwe versoeckt den nijaercoop vanden landen volgende den cessie
ende consent vanden coepers voor rechte exhibeert, ende
es volgende dien den nijaercoop geuesen op Roorda Actum den 15
septembris 1575

1575 H40-11R
Rjoerdt bbc op 3 pm in walpert en tellens

1575 H40-12L
Rijoerdt verkoopt 10 pm uit Hilama


1575 H40-15R
Popcke Tijalle zn. ende Sijbe Douue dr. echteluijden wonende
tot Harlingen b. b. ende consent op alsulcke actie
ende gerechticheijden als Geert Douue dr. mach competeren
ende haer duer versteruen van haer olders nalaten es, op , in
ende vuijt een sate lants gelegen tOostereijnt Stittens genaemt
gecoft van Geert v.s. bij consent van Pieter Jans zn. huer
man voor 38 gg. luijt quitancie
continueert
Rijoerdt Roorda heeft tnijaer versocht ende es volgende dien
hem tnijaer toegeuesen Actum den 11 aprilis 1576 debet consent
gelt


1576 H40-19L
Rijoerdt koopt 1/8 vaneen sate in Itens
1576 H40-20L
Rijoerdt koopt 16 pm in Hurckens


1576 H40-22L
Rijoerdt koopt 1/5 van staten singel en gracht in jorum en 9 pm in jorum van Anna roorda met consent van Claes van IJsselmuijden
1576 H40-22L
Hans van Roorda en Rixt Gerbranda kopen 26 pm in hoijtehuijster sate te Itens van de erven
van Sibolt Haersma


1576 H40-22R
Rijoerdt van Roorda ende Dowtijen Sassinghe echteluijden
tot Hennaerdt b. b. ende consent op een vierdepart van
derdehalue gg. vrije jaerlicxe renten, gaende op ende vuijt
Heringe zate te Hennaerdt, ende noch op alsulcke ouermaete
van landen als Gerben Sipcke zn. ben(n)en den tien pm.
tanderen tijden aen henluijden vercoft vuijten sate v.s., mach
competeren, gecoft van Gerben voor 35 gg luijt
quitancie continueert ad prima vermits gebleken van
proclamatie ouer den kercke, actum den 12den decembris 1576
Hans Jorrijts zn. per Wpcke Jelles sijn volmacht verspiert soe veel
hem te nae gaet ende sijn alle vorder handen affuesen ende
den coop in macht actum den 15en decembris 1576
Trecht ordineert den verspierders omme dselue te veruolgen ad prima
bij continuatie, als bennens deels geseten sijnde actum uts


1577 H40-33L
Hans Roorda ende Juffrouw Rixt Gerbranda tot Hennaerdt b. b.
ende consent op een pm. lants leggende te Hennaerdt sulx
Ansck Hijlcke dr. mach competeren, ende Gale Wijbe zn.
cum socijs van Ansck v.s. te voren gecoft ende vercregen hadde
gehatt op drie jaeren losber, ende nu bij den v.s. Hans
Roorda ende Jufrouw Rixt Gerbranda v.s. gecoft van Gale v.s.
voor hem ende cauerende voor Buue Sierck zn.ende Lolcke
Tijaerdts zn. voor 22 gout guldens luijt quitancie daeraff
Wpcke Jelle zn.volmacht van Jelger Schelte zn. als man ende vooght
van Rijnu Hijlke dr. sijn echte wijff daervoor cauerende de rato
verspiert desen boden soe veel veel hem te nae mach gaen
ende sijn alle andere handen affuesen ende voirts geuesen in
macht den 18en Decembris 1577
Vp huijden den 12 martij 1578 heeft Wpcke Jelle zn.
aduocaet van Jelger Schelte zn. v.s. in voorgaende qualiteijt dissen
verspieringe weder casseert, ende annulleert

1578 H40-34R
Juffrouw Dowtijen Sassinga te Hennaerdt naelaten weduwe
van wijlen Rijoerdt van Roorda b. b. ende consent
op tseuentich pm. landts leggende tot Jorum bennen
Cubaerdt gecoft van Sijdts Bottnija heerschap op
Nijwlant alles nae vuijtwijsen ende inhouden vanden coopbrieff
daeraff sijnde ijder pm. 29 gg. 21 st.
Continueert ad prima vermits gebreck van proclamatien ouer
den kercke actum den 29 januarij 1578
Alle handen affuesen ende voorts geremitteert ten houe quia excedit
actum Oestereijndt den 12 februarij 1578

1579 H40-43L
Juffrouw Doutijen Roorda tot Hennaerdt b. b. ende consent op
anderhalue pm. lants gelegen in sekere stuck lants
haer proclamante toecoemende in het besit twelck sij
althans besit tot Hennaerdt v.s. sulxals Trijn
Incke Mencks soons huijsfrouwe mach competeren gecoft
van Trijn v.s. bij consent Incke haer man voor
41 gg 21 st. nae luijt den coopbieff ende quitancie
continueert ad prima soe nijet bleken es
geuesen in macht midts dat blicken sal relaes vanden
gerechte actum den 1en aprilis 1579 de post es gebleken van
relaes

1579 H40-48L
Doutijen Sassingha nalaten weduwe van rijoerdt van Roorda
b. b. ende consent op vijff pm. lants leggende ouer hoogh ende
leegh in die saete tot Itens hietende etensere goedt daer
Otto Brecker op placht te woonen, ende nu bij eenen Jan Egberts zn.
als meijer gebruickt worden, ende Douue van Hanije deur
sekere scheijdinge tusschen Doeke Walta sijn curator ter eenre
ende Meester Edo Walta zn. Take Hermana als mede curatoren van
Douue Wattije zn. Hanija v.s. ter anderen sijden tanderen tijden
gemaeckt, competerende nae luijt dat accordt ende scheijdinge
daeraff gemaeckt van dato den 26 februaris anno 49, gecoft van
Douue Hanija v.s. ijder pondemate voor 36 gout guldens
continueert ad prima den lesten septembris 1579
geuesen in macht den 4 nouembris 1579


1574 H40-84L
Rijoerdt Roorda zegt Claes Dircx zn. 8 pm. en 3 pm. op.


1575 H40-88R
Rechtzaak Rijoerdt Roorda tegen Tijalcke Schelte over lanshuijr

1575 H40-88R
Foppe Sipcke zn. heeft aennoemen Rijoerdt van Roorda
sijn grontheer te voldoen tue ende vijftich gout guldens ses stuuers
ter cause van verschenen lanshuijr, mits daerinne deducerende
tgene hij betoonen sal connen daerop betaelt te hebben
ende hem sal moegen competeren ende behoren. ende dat
ante primam mit conditie indien hij sulx nijet
doet datmen hem den naesten rechtdach daerin sal
moegen competeren (condemneren) soe wel in absentie als presentie


1575 H40-88R juckema
Wpcke Anne zn. Volmacht van Tijalcke Schelte zn. allegeert voor
nijw jaersdach lestleden opgegeuen te hebben den saete ende landen
sulx hij van hem (Roorda) in bruijckame gehat heeft, ende alsnoch persisterende
bij den selffden versoockt betalinge van sijn huijssinge, verbeteringe van
landen, ende restitutie van penningen opten landen verschoten ende den
opmaken vanden nijwen dijck


1575 H40-89L
Sitse Aucke zn. allegeert voor nijw jaersdach
lestleden opgegeuen te hebben
Rijoerdt van Roorda alle alsulcke landen
als hem mogen competeren in Sijdtsma staeten
ende noch elleff pm. het claij genoempt
ende persisterende bij den seluen opgeuinghe versoockt
voldade van sijn huijssinghe dijck ende dam(m)en verbeteringe
van landen sulx hem mach competeren


1575 H40-113R
Rijoerdt van Roorda te Hennaerdt als impetrant allegeert
bij intendit tegens Pieter Pieter zn. TOostereijndt gedaegde
hoe dat hij gedaegde hem impetrant schuldich es gebleuen tue
jaeren lanthuijr vanden saete ende landen die hij van hem impetrant
in gebruijck heeft, sijaers den suma van negen ende tsestich
gouden guldens tstuck van 28 st. min seuen st. Soe
verre den gedaegde betaelt heeft den priesters ende costers tot
Oestereijndt hun achteruesen jaerlix, soe den gedaegde
tot drie tijden ter cause v.s. citeert ende daernae opten
21 maij lestleden schriftelicken ende peremptoirlicken citeert es geueest
omme hem vanden continuatien v.s. behoorlicken te purgeren, ofte hem
in cas van dien sien condemneren, ten principaele, ende
soe den gedaegde hem noch nijet geopposeert noch purgeert ofte
enige reden van oppositie gebruickt heeft, nijet
tegenstaende ende alhoewel den gedaegde het intendit aen hem
tot noch toe gehatt, ende op huijden reproduceert ende in recht
ouergelecht heeft, sonder enige oppositie te gebruicken
soe contendeert dimpetrant v.s. dat den gedaegde verclaert sal worden
contumax, ende van alle sijne defentien versteken te worden
ende voorts duer pene vanden menichfuldige citatien ende
accusatien condemneert sal worden op te leggen ter cause
v.s., den suma van tuemael 69 gouden guldens min seuen
stuurs, mits dat den gedaegde ende contimareerde daerin sal mogen
deduceren tgene hij proberen can doechdelicken betaelt te hebben
makende daerenbouen eijsch vancosten ende interessen bij tonk…
vanden betalinge gehatt ende noch te hebben. Trecht voorschreuen
gesien den acten van continuatien mitsgaders den preemptoerlicke
citatie ende den rechters relaes, ende op alles ripelicken gelet
ende considereert hebbende des men behoeren te doen, verclaert den
gedaegde contumax, ende fan allen sijnen defentien versteken te sijn
ende tselue doende condemneert den gedaegde ende contimareerde doer
pene vanden seluen in tinhouden ende onderhouden vanden impetrant
conclusie, met costen continuatien ende interessen, Dselue reseruerende
tot rechts taxatie actum Oestereijndt den 1e junij 1575

1575 H40-119R
Sijrck Sijrck soen aduocaet ende volmacht van Rijoerdt van
Roorda als impetrant tegens Gerben Sipcke zn. te Hennaerdt
ende Hans Jorrijt zn. tot Hidaerdt gedaegden, Dimpetrant
exhiberende in rechte sekere arreste bij hem vanden
grietman impetreert ende opten gedaegde gedaen ende beleijt
ende om redenen daerinne verhaelt contendeert dat
tselue arreste in rechte exhibeert verclaert sall
worden in machte, ende tselue effect te sorteren
ende in cas van oppositie makende eijsch van costen
schaeden ende interessen, ende soe Gerben hem nijet opponeert
heeft Dimpetrant tselue versocht in macht voor soe veel hem
tselue concerneert. Ende voor soe veel Hans Jorrijt zn.
anderde gedaegde voor hem ende sijn huijsfrouwe, ende den interessen
van selue lans neffens Gerben mach aengaen, seijt Hans dat hij met Gerben
accordeert es, als dat hij gedaegde v.s. voor desen jaere
soude gebruijcken bij prouisie ende salffs ende onvercort
een ijder sijn recht vanden grontheren, in recompens
van 21 pm. ofte soe veel min ofte meer
als hem volgende sekere sententie bij desen gerechte
geuesen, mochte competeren, ten
eersten sekere 15 pondemaeten als ses pondemaeten het lanck
werp, vijff pm. metten suijdoosterhorn aen het
lanck werp, ende vier pm. ten westen aen het
lanck werp, ende drie pm. in tualeff pm #
ende soeveel meer als Botte Haucke zn. ende
Albert Anne zn. verclaren #
naegaende welcken heeft hij gedaegde alle contributien
gefallen daerop gedraegen ende betaelt, ende voorts den landen
gemaeijt ende gesweelt, ende soe den v.s. Gerben den vorderen
vruchten vanden anderen landen al thuijs heeft, ende
nijet behouden sijn dan desen vruchten van hem gedaegde v.s.
soe concludeert den gedaegde voorschreuen dat verclaert
sal worden den arreste qualijck gelaet te wesen
ende hem gedaegde v.s. voorts geoorloft te worden omme
den voorschreuen vruchten thuijs te moegen vueren, makende
mede eijsch van costen. Den impetrant
replicerende seijt hem taengeuen vanden gedaegde te ontkennen
ende dat daeraff nijet sal moegen geblijcken, adderende
daerbij seijt dat Gerben hem merckelicke penningen van
landhuijr schuldich es, ende voor welcken nae rechte
den vruchten vanden landen hipoticeert staen, alsoe
dat dimpetrant guede reden heeft het mandaet te
impetreren, ende twelck stal gripen zal, daermede
persisterende. Trecht voorschreuen considereert hebbende wes men in desen
behoeren te doen ende op alles ripelicken gelet vuijten naeme ende van wegen
Gouverneur maijesteijt verclaert t v.s. mandaet ende arrest in macht hen tertijt ende
soe lange partijen nopende hen questie ten principale inden v.s. mandate ende
plaijdoije verhaelt met rechte ofte anders gescheijden sullen wesen, ofte tenminste
dat die v.s. Hans Jorrijt zn. een der gedaegden ende opposante den impetrant dierhaluen
genuechsame cautie gepresteert sal hebben, omme den seluen impetrant te refunderen alle
tgene bij eijntelicke decisie vanden v.s. questie befonden sal worden te mogen competeren
Den seluen gedaegde van vorder eijsch absoluerende ende vuijt bewegender oorsaken
compenserende den costen vanden processe. Actum Oestereijndt den 17en Augustie 1575
Ten seluen daeghe heeft Sipcke Take zn. achteruolgende den sententie v.s. hem
borgh constitueert voor Hans v.s. onder Hipotecatie van sijn gueden, om te
refunderen tgene befonden zal worden te behoeren, mits dat Hans annoemen
heeft den hant van sijn borghe in alles schadeloos te houden mit hipotecatie
van sijn ghueden

1575 H40-143R
Cornelis Nicolaij aduocaet ende volmacht van Rijoerdt van
Roorda allegeert rechtelicken opseit te hebben Pieter Pieters zn.
den saete ende landen sulx hij van hem in huijringe gehat heeft
ende hij langer huijringe daeraen nijet heeft
noch bij hem enige oppositie gebruijct wort, soe stelt
hij dselue opsegginge in macht, ende in cas van oppositie
protesteert van estimatie gewalt dubbelde vruchten costen
ende continuatie


1575 H40-147R
Pieter Pieters zn. heeft aennoemen aen Rijuerdt van Roorda sijn lanthere
te voldoen 74 gg. van voorgaende lanshuijr ende anders, ende voor den
jaere van 75 den gehelen lanshuijr, ende datt bijden naesten waere
mit conditie soe hij sulx nijet dede dat men hem alsdan daerin
soude mogen condemneren soewel in absentie als presentie sonder voorgaende
citatie, metten costen


1576 H40-150R
Sijrck Sijrck zn. als volmacht van Hans Roorda possessor
vanden pastorie landen van Hennaerdt heeft geallegeert
rechtelicken opseijt te hebben Jacop Nanna zn. alsulcke landen ende huijsinge
als hij vanden pastorie landen en huijsinge in bruijckama gehat heeft
ende soe geen oppositie gefallen es protesteert Ut Supra


1576 H40-151R
Sijrck Sijrck volmacht van Rijoerdt van Roorda als impetrant
contendeert tegens Pieter Pieter zn. gedaegde, ten fine dat hij volgende
den acte van aenneminghe in desen recesboeke getekent
van date den 14en decembris lestleden, condemneert sal worden
op te leggen den suma van 74 gouden guldens van verschenen
lanshuijr ende anders noch den suma vanden gehelen huijr vanden jaere
75 lestleden verschenen, makende eijsch van costen ende interessen
Trecht voorschruen gesien den acte van aenneminge voorschreuen
ende op alles ripelicken gelet condemneert den gedaegde
om dimpetrant den 74 gg. van voorgaende jaeren ende den
vollen huijr vanden jaere 75 lestleden te betalen
metten interessen ende costen tot rechts taxatie actum
den 18e januarij 1576


1576 H40-158R Rechtdach 4 april
Gesien ende gevisiteert bijden gerechte van Hennaerdera
deel den processe hangende voorden seluen gerechte tusschen
Sijrck Sijrck zn. van Oestereijndt als volmacht van Heer
Doctor Johan Roorda Raedt des coeninx benne
Spiers ende mede voor soe veel nodich is als volmacht
van Rijuerdt van Roorda vader vanden v.s. Doctor Johan
voorden seluen de rato et judicato soluendo cauerende impetrant
ter eenre, tegens Tijalcke Schelte zn. tot Cubaerdt
gedaegde ter anderen, beroerende ontruijminghe van een sate
lants daer dgedaegde v.s. op woont . T (r)echt voorschreuen
considereert hebbende tgene men in desen behooren
to considereren ende op alles ripelicken gelet nijet lettende
op sekere exceptie bij dgedaegde voort gestelt soe dselue
nijet insisteert wort, befijnt partijen ten principalen in
feijten contrarie, ende den saeke nijet to sijn in state om
eijntelicken determineert to moegen worden, admitterende
partijen v.s. daeromme ad probandum ende om hoeren verneende feijten
te verificeren saluis impertinentijs, omme tsleue gedaen
sijnde vorder geschien te laeten dat recht es, den
condemnatie van costen reseuerende ad finem litis actum
Oestereijndt den 4en aprilis 1576


1576 H40-164L
Hans Roorda noiem patris heeft Pieter Pieter zn. ten huijse
vanden secretaris betaelt veertich gout guldens actum uts

1576 H40-173R
Vp huijden den 22 Augusti 1576 compareerde
ten huijse vanden secretaris in eijgener persoon Hessel
Douue zn. woenachtich tot IJtens die verclaert heeft datt
hij recht noch reden hadde gehatt, noch oock alsoe
nijet en hadde, omme ouer sekere Dam te varen lopende van
het hiem aff aenden dijck ofte here wegh, daer
Jan Egbert zn. als meijer van Rijoerdt Roorda op woont
ofte gebruijckt, hoewel hij daer wel ouer
gefaren heeft door consent vanden voorgaende
meijer die opten v.s. sate gewoont hadde, wetende oock
wel dat nijemant actie ofte recht heeft om daerouer
te vaeren. Ende soe Rijoerdt Roorda hem omden voorschreuen faert
ouer den dam sekere inhibitie ofte mandaet van desen
gerechte hadde laeten doen, heeft hij mede verclaert
dat hij hem daerteges nijet gedochte te opponeren
als geen recht hebbende om te varen ouer den dam voorschreuen
versoekende den voorschreuen Hessel hieraff acte dien hem gegunt es


1577 H40-200L Rijoerdt is dus dood
Trecht ordineert partijen als Dowtijen Roorda ter eenre
ende Pieter Pieter zn. ter anderen in hun questie te dienen
bij acte de tridum ad tridum telckens bij continuatie


1577 H40-190R
Hans v Roorda stelt de koop van landen in Hoijtehuijs te boede
en Crijn Keijmpe neemt en krijgt het nijaer. 3 blz. over nijaernemen


1577 H40-221R
Gesien ende geuisiteert bijden gerechte van Hennaerderadeel
den processe ofte acte bij intendit den seluen gerechte ouergegeuen
bij ende van Doutijen Roorda voor haer ende als legittima
tutrix ouer haer kinden mede daervoor de rato cauerende
ende et judicato soluendo impetrant ter eenre tegens Pieter
Pieter zn. gedaegde ter anderen beroerende die betalinge van
tien gout guldens min seuen stuuers. Trecht voorschreuen op alles
ripelicken gelet beuijnt den proceduijren voor alsnoch nijet
in state om eijntelicken inden seluen te moegen pronuntieren
admitterende daeromme partijen tot toon mits reseruerende
den costen ad finem litis, actum uts

1578 H40-258R
Inder saeke bij intendit gemoueert voorden gerechte
van Hennaerderadeel tusschen Doutijen Sassinga voor
haer ende als legittima tutrix ouer haer kinderen bij wijlen
Rijuerdt Roorda geprocreert ende resumeert hebbende den acten
bij den v.s. Rijuerdt Roorda geteijkent vanden continuatien
impetrant ter eenre tegens Pieter Pieter zn. gedaegde ende
contumareerde ter anderen, Dimpetrant allegerende seijde
dat den gedaegde om betalinge van tien gout guldens min seuen stuuers resterende
lanshuijr van landen in Gatehuijster sate pro anno 76
verschenen, citeert wesende, in tue continuatien waer
accuseert geueest, dat de gedaegde ten derden dienende
versocht hadde libel, gelijck door ordonnantie vaqnden gerechte
de orto ad orto gedaen es, ende soe den gedaegde sijne
terminen nijet hielde noch gedient hadde, was hij
weder in drie continuatien accuseert, ende ten vierdemael
preemptoerlicken geciteert, ten welcken tijde den gedaegde
comparerende, heeft geallegeert van nouatie, ende
alsoe scriftelick op dimpetrants versoeck geantwoort, nae
voorgaende menichfuldige accusatien, ende vermits reden
aldaer bij den gedaegde geallegeert, was den saeke in
feijten geadmitteert, ende alle terminen van recht met
lange slepen ende toegen daerouer geholden wesende ten
laesten tot eijntelicke conclusie gecomen was
om welcke conclusie te doen, nae dat tgerechte
ex offo geordineert hadde om bennen sekeren tijt tproces
furmeert ende concludeert ouer te leueren, ofte dat
trecht tselue hielde voor furneert ende concludeert
was den gedaegde euen wel in gebreke om sulx te
doen, bouen dien dat hij tselue proces vuijt handen
van sijn aduocaet gecregen hebbende, tselue
nijet hadde willen reproduceren ende in rechte ouerleuende
waerom Dimpetrant nodich was, den gedaegde weder te
citeren, om sulx te doen, ende naeuolgende den welcken
hadde dimpetrant den gedaegde tot drie tijden citeert ende
van continuatie wederomme geaccuseert, ende ten laesten hem
scriftelicken ende preemptoorlicken geciteert gelijck te sien
was vuijten menichfuldighe acten daerouer den gerechte
vertoont, Soe dat dimpetrant vermits dien ende tgene den
den gerechte ex offo daerbij soude gelieuen ende behoeren te
suppleren contendeerde ende concludeerde dimpetrante ten
fine dat den gedaegde verclaert soude worden contumax
ende van allen sijne weren ende defentien versteken te sijn
ende dat hij vermits den malitie bij hem gepleecht,
gecondemneert soude worden den voorschreuen continuatien
dubbelt te boeten mitten costen van dien, ofte
tot alsulcken penen als tgerechte beuinden soude
toe te behoeren, ende dat voorts den gedaegde gecondemneert
ende mit rechts remedie compelleert soude worden
dimpetrant te betalen tien gouden guldens min seuen stuuers
tstuck van 28 st., ter cause ende als resterende
lanshuijr, ende dat met allen costen schaden treck
meijte ende interessen bijden impetrante daerinne gehat
ende geleden, noch te hebben ende te liden versoekende
opten seluen conclusien connuctem vel diuisem recht
gedaen te worden makende eijsch van costen
Trecht voorschreuen op alles ripelicken gelet
ende gesien hebbende dacte vanden gedaegde van date
den 29en januarij lestleden, ende daerbij hij hem
gegeuen heeft voor condemneert, ende alsoe voorts
considereert sijnde soe men in sake behooren
te doen, vuijten naeme ende van wegen gouverneur maijesteijt
van Hispanijen ?? ende Here van Vrieslant
verclaert den gedaegde contimax ende van alle
sijnen weren ende defentien versteken te sijn
ende tselue gedaen sijnde condemneert den gedaegde
ende contumareerde om dimpetrant den tien gouden
guldens min seuen st. resterende lanshuijr te betalen
metten interessen ende costen van dien sampt
den verscheijden contimuatien v.s., ende dat alles
tot rechts taxatie ende moderatie actum Oestereijndt
den 12en Februarij 1578

1578 H40-267R
Gesien ende gevisiteert bijden gerechte van Hennaerdera(deel)
den declaratie van costen continuatien ende interessen den seluen
gerechte ouergegeuen bij ende van wegen juffrouw Doutijen Roorda
voor haer ende haer kindren triumphant tegens Pieter
Pieters zn. contimmareerde ende sucumbeerde mitsgaders
den acte van versteck daerop geteikent. Trecht vorschreuen
op alles ripelicken gelet heeft den voorschreuen costen continuatien ende
interessen tot meerder suma bedraegende getaxeert ende
gemodereert, taxeert ende modereert mits desen tot tue
ende tuentich carolus guldens ende drie st. behaluen den genen
die noch sullen moeten innen, Actum Oestereijndt den
12en martij 1578

1578 H40-286L
Trecht ordonneert partijen namentlicken Hans Roorda
soe hij procedeert ter eenre ende Foppe Sipcke zn.
ter anderen in hun questie volgende sekere arrest
ofte mandemente nopende het respen van sekere
vruchten in het mandaet verhaelt, bij acte te procederen
de triduo ad tridium te leueren ende te halen in ende vuijt handen
vanden secretaris telckens bij continuatie, Bliuende mitler tijt
tarrest ofte mandaet in state.


1578 H40-296R
Gesien ende gevisiteert bijden gerechte van Hennaerderadeel
den processe hangende voorden seluen gerechte tusschen Hans
van Roorda voor hem seluen ende mede van wegen Doutijen
Sassinga sijnen moeder, sampt den anderen erffgenaemen
van wijlen Rijuerdt van Roorda daervoor ende mede
voer soe veel noedich es voor Hans Jorrijts zn. de
rato cauerende impetrant ter eenre, ende Foppe Sipcke zn.
gedaegde ter anderen sijden, Trecht voorschreuen op alles
ripelicken gelet, beuijnt den saeke voor alsnoch
nijet genuech geinstrueert te sijn, om eijntelicken
daerinne te moegen disponeren, ordineert daeromme
partijen te compareren voor commissarijs van
desen gerechte daertoe te ordineren, die hem in
haren differenten sal verlijcken soe hij can
soe nijet hem opt aligeerde van partijen informeren
sijn informatie stellen bij gescrifte, ende van alles
trecht rapport te doen, om dat gesien voorts
gedaen te worden naer behoeren, Doncosten
ad finem litis reseruerende, Actum Wommels den
8en Octobris anno 1578


1579 H40-311L
Sijrck Sijrck zn. aduocaet van Doutije Roorda
voor haer ende vanwegen Jan Egberts zn. haer lantsate
heeft geprotesteert de millitate vanden
opsegginge van alsulcke landen als den Witte
Susters vanden heijligen Geest bennen Bolswert
henluijden opsecht hebben, vermits
sijluijden den seluen opsegginge op huijden
voor alsnoch nijet prosequeert hebben

1583 H41-143L
Wijbe Lijuue zn. heeft in vridom gelaten Doutijen
Sassingha sekere achtien pm. lants leggende
in Joruma saete dien hij in bruijckama gehat heeft
mits dat Juffrouw Doutijen v.s. per Siricus haer
volmacht, noiem Att Hermena haer dochter weder
in vridom gelaten heeft dlanden leggende onder clockslach
van Franeker 19 pm. soe groet ende cleijn die
sijn, ende sijluijden van weder side gebruijckt hebben
wesende beijde vrij van huijsinge

1584 H41-207L
Meijlama aduocaet van Juffrouw Doutijen Sassingha soe sij procedeert
heeft geallegeert voir rechte rechtelicken opgesecht te hebben
Pier Jans zn. tot Itens alsulcke landen als Doutijen
Roorda in sijn sate mach competeren ende dselue Pier
gebruickt heeft gehatt, ende soe geen oppositie gefallen es
soe stelt hij dselue opsegginghe in macht ende in
cas van oppositie protesteert van estimatie gewalt
dubbele fruchten costen ende continuatie, mits presenterende
den seluen te betalen den huijsinge, pro quota
met alle melioratien ende tgene hem nae rechte
sal moeghen competeren.


1586 H41-226L
Gerrit Reijners zn. te Hennaerdt laet in vridom den
erffgenamen van wijlen Rijuerdt Roorda ende Doutijen Sassinga
in tijden echteluijden, alle alsulcke landen als hen competeert
ende hij in bruijckama gehat heeft, versoekende nochtans dselue voor
emants anders in huijringe te beholden, soe nijet mits
hebbende voldade van sijn verschoeten penningen, melioratien aenden
huijsinge ende landen gedaen soe hem nae rechte sal moeghen
competeren1589 H42-133L
Dijerck Feijkes verlaet in vrijdomme den erfgenamen van
wijlen Rijuerdt Rooda alle alsulke landen als hij van haer
in huijringhe heeft gehadt, mijts hebbende betalinge vanden
huijsinge ende anders huer nae rechte mogen competeren
1595 H43-5R
Pieter Andries zn. end Griet Douue dr. echteluijden woenende
tÓesterletens begeeren b. ende c. op zeekere drie pondematen
lants leggende t’Hennaerdt in Goijkema zaete ouer hoegh ende
leegh soedaningh d’vercopers d’zelue zijn geerft, Gecoft
van juffver Wompck van Heeringa woenende binnen leuverden
voer haer seluen ende juffrouw Fokel van Heringa aldaer bij consent
van Pieter van Eijsinga haer man voer 99 gg.
volgens t’copbrieff daeraff zijnde
contimueert den 15 maij 95
Hans van Roorda voer hem ende wtten naeme Rijuerdt van
Roorda zijn zoon versoekt van bloets wegen t’niaer
presenterende d’copers t’indemneren binnen sonneschijn T’welck
bij d’proclamant geconsenteert is habitis habendis
waernae d’proclamant verclaert heeft vanden niaernemer
in alles vernoecht te zijn, ergo
Geuesen opden niaernemer in zijn
qualiteijt volgens t’copbrieff den
21 maij anno 1595

1596 H43-106L
Rijuerdt Dircks zn. t’Wommels wtten naeme Jipke Dircx t’Oosterend zijn moeder
daervoor de ato cauerende, heeft in vrijdom verlaeten
achtervolgende d’opsegginge hem gedaen, ten proffijte
vanden Curatores ouer Rijuerdt van Roorda de
zoone van wijlen Hans van Roorda, alzulcke zaete ende
landen als hij t’verleden jaere van Hans Roorda
v.s. in huiringe gehat ende gebruickt heeft, mits
hebende t’gheene haer nae rechte mach competeren
d’welcke vrijlatinge bij Sixtum Petri wtten naeme
d’curators v.s. in forma geaccepteert is, Actum
in kennis van mij secretaris den 21 januarij 1596
P Suffridi 1596


1596 H43-106R
Sicke Pieters wtten naeme d’Curators van Rijuerdt
van Roorda d’zoene van wijlen Hans van Roorda,
heeft geprotesteert de effectu vanden opsegginge gedaen
aen Wijbe Wopke zn. van alzulcken schaer gras als
hij t’verleden jaer van Hans Roorda v.s. in Sassinga
saete t’Hennaerdt gebruickt heeft, in cas van
vordere oppositie van gewalt, estimatie der landen
dobbele vrucht sampt costen, schaden ende interessen
ende den zeluen in zulcken gevalle geaccuseert de
prima contumaria
1596 H43-107R
Rienck Sijoukes tot Hennaert in judicio present
heeft in vrijdom verlaeten ten proffijte vanden curators
van Hans Roorda nagelaten weeskijnt, alzulke
huisinghe ende landen als hij vanden v.s. wijlen Hans
Roorda in huiringhe gehat ende t’verleden jaer
gebruickt heeft, mits hebbende betalinge van 200 gg.
daerop verschooten, ende andersins soe t’geene hem nae
rechte mach competeren versoekende een ander in
nieuue huiringe geprefereert te zijn, t’welck
bij Sicke Pieters noiem dínterdictenten geaccepteert
is in forma1596 H43-107R
Stellingwerff wtten naeme Lijsbeth Ane weduwe t’Itens
heeft in vrijdom verlaten ten proffijte vanden curatores
ouer Rijuerdt van Roorda, seuen pm ofte
zoedanige landen als zij van wijlken Hans van
Roorda in huiringe ende bruckma gehat heeft, mits
hebbende restitutie van 200 gg. volgens partijen
contracten, t’welck bij situm* noiem d’interdicent
v.s geaccepteert is


1596 H43-107R
Lijolf Buues t’Hennaerdt in iudicio present heeft in
vridom verlaten ten proffijte vanden curatores van wijlen
Hans Roorda nagelatene weeskijnt, alzulcke
acht pm. landts zoedaninch hij t’verleden jaer
van v.s. wijlen Hans Roorda in huiringe gehat
ende gebruickt heeft, vrij van huijsinge, t’welck
bij Sixtum noie d’interdicenten is geaccepteert


1596 H43-108L
Sictus Petri wtten naeme de curatores van
wijlen Hans van Roorda nagelatene weeskijndt
heeft geprotesteert de effectu vanden opsegginge van
Albert Aenes t’Hennaerdt
gedaen van zekere acht pm. lants, Zoedanich
hij t’verleden jaer vanden v.s. Hans Roorda in
huiringe gehadt ende gebruickt heeft, reus non
comparuit ergo geprotesteert ende accuseert
its supra ad signum tale A

1596 H43-108L
Sixtus Petri wtten naeme d’curatores van wijlen
Hans Roorda nagelaten weeskijnt, heeft allegeert
rechtelicken opgeseijt te hebben Jacob Clasen ende Saeke
Jochums t’Hennaerdt, alzulcke tien pm. lants
als zij t’zamen ende elcx besonder van v.s. wijlen
Hans Roorda in huiringe ende bruckma gehat hebben
zijnde vrij van huisinge, rei non comparuit ergo
protesteert ende accuseert uts ad signum tale A

1598 H43-169L
Rienck Sijouke zn. t’Hennaerdt in judicio present heeft in vrijdom
verlaten ten proffijte van Tadingh van Adelen cum
socijs als curatores ouer Rijuerdt van Roorda:
alle alsulcke huijsinghe ende landen als hij van
henluijden in huiringe gehadt ende gebruijckt heeft mits hebbende
betalinghe van t’gheene hem volgens partijen
certer mach competeren, twelck bij Breutzma noiem
interdicenten geaccepteert zijnde, is partijen geordineert
ende bij d’interdicerde versocht itsa ad segnum tale # *
Ende heeft Stellingwerff noiem Jesck Cornelis dr. tegenst
voirgaende interdictie ende vrijlatinge respectiuelicx geprotesteert
dat haer d’selue onschadelijck sall zijn ende den intercedent in
zijn qualiteijt doer zulcx inden possessie van Sassinga huijs
ende landen wijders niette admitteren als zij in confor
miteijt van wijlen Hans van Roorda laeste wille ende
andersins nae rechte gehouden is


1600 H43-225L
Rienck Sijouke zoen t’Hennaert in judicio present
heeft in vrijdom verlaten ten proffite van Jesck
Cornelis dr. echte wijff van Jacob Pieters zoen
aldaer, alzulcke landen ende huisinge als hij ende
zijn wijff van haer in huiringe gehat ende
gebruijckt hebben, twelck bij Stellingwerf noiem
d’interdicente is geaccepteert, ende aenden
interdiceerden befolen us (ut supra) ad signam # *

1600 H43-227L
Jesck Cornelis dr. tot Hennaerdt per Stellingwerff voer
haer ende interuenieert hebbende voer Rienck Sijoucke
heeft geprotesteert de nullitate vanden respectiue
opseggingen van landen bij de curatores van
Rijuerdt van Roorda haer ende den v.s. Rienck
gedaen accuseerde de zelue curatores meede in
cas van verdere vervolch van dien de prima continuatie: met
protestatie van costen schaden ende interessen


1601 H43-270L
Tieto Meijnses zn. mederechter is commissaris ordonneert
ten versucke van Rijuerdt van Roorda interueneert
hebbende voor Ipck Dircks gedaegde, omme te ontfangen
soodanich bewijs als d’selue Roorda sal willen
produseren in der zaacke tegens Baucke Stoffels zn.
impetrant, omme daermede gedaen te worden nae behooren


1602 H43-278R
Tadingh van Aadelen tBerlicum als curator ouer
Binnert Heringha weeskijnderen bij Foekel Roorda
getoogen, heeft allegeert voor recht per Breutsma
opgesecht te hebben Albert Ane zn. tHennaard sodanige
landen ende gerechticheden van dien als hij van hem in zijn qualiteijt
verleden jaeren in huijringhe gehat heeft, Mits presenterende
betaelinghe van sulx als hem interdiceerde rechtelijcx sal
moegen competeren, Reus non comparuit Ergo protesteert
de effectu vanden seluen opsegginghe ende mede in cas van
oppositie van inuatie, gewalt, aestimatie der voirschreuen
landen sampt dubbelde vruchten mit schaden
ende interessen van dien, Accuserende den seluen interdiceerde
in sulcken cas mede de primo contumatie Actum uts


1602 H43-279L
Tadingh van Adelen te Berlicum, als curator ouer
weeskijnderen van Binnert Heringha Foekel Roorda
heft voor recht per Breutsma allegeert opgesecht
te hebben Jacob Claes zn. tHennaerdt, sodanige
landen wes hij van hem noiem quo in huijringhe gehat
heft mits presenterende betaelinghe van sulx als nae
rechte behoort, Reus non comparuit
ergo geprotesteert ende accuseert uts ad signem tale B

1618 H45-28R
Rijuerdt van Roorda ende Juffroub Deijtzen van Heringha
echteluijden woenende in Hennaerd begeren bood ende consent
ouer den cope vanden gerechte vijftepardt van acht pondematen
landts, doch zoo cleijn ende groodt gued ende quaadt als den
vercoper van dien d’selue toebehoordt hebben, Gelegen
inden dorpe Hennaardt ouer hoogh ende leegh inden Sate
die Saacke Jochums zn. aldaer nu bewoendt ende gebruijckt
Beswaardt mitten huijsinge ende floreen renthe, Tens ende Taux
Dijcken ende Dammen, pro quota ende naer aduenant d’ander
landen der zeluer sate onder d’zelue huijsinge behorende
Voorts mitten proufijten ende gerechticheden van dien, Gecoft van
Sijtze Reijner zn. woenende t’Almenum voor hondert gg.
volgens t’Coopbrieff daervan zijnde
Geweesen op d’copers ende proclamanten
volgens tCoopbrieff den 4 Februarij 1618


1619 H45-38R
Rijuerdt van Roorda ende juffroub Deijtzen van Heringe echteluijden
woenende tHennaard Begeren bood ende consent ouer den cope van den gerechte
dardepart van zeeckere thien pondematen landts zoe cleijn ende
groodt gued ende quaad die leggende zijn in den dorpe Oostereijnd
inden sate die Hobbe Barendt zn. aldaer tegenwoordich bewoendt ende
gebruijckt
gebruijckt gelijcks den vercoperse van dien aenbearuet is van
Sicke Douue zn. haer groodtvader, Beswaerdt pro quota
ende naer aduenant d’ander tue dardeparten mitten huijsinge
floreen rente ende landtslasten gelijcks van oldts daerop
behoren, Gecoft van Foekel Juus dochter echtewijff
van Doitz Minne zn. woenende terhoel ijder pondemate voor hondert gg.
volgens t’coopbrieff daervan zijnde
Geweesen op d’copers ende proclamanten
volgens tCoopbrieff den 28 Aprillis
anno 1619
Rijoerdt van Roerda en Dowtijen Sassinga Rijoerdt Johans zn. en Dowtijen Hanses dr.


13-11-2010. Transcriptie uit de nedergerechten van Hennaerderadeel. Paul Borghaerts www.hennaerderadeel.nl Revisie 3© 27-12-2010