1529 Hen-36-2R   Het conuent van Thabor begeert boede consent vp 16 pondematen
                          lants ouer hoegh ende leegh in Stitsenra guedt tho
                          Oistereijndt, daer Tijerck Gerbens zn. nv ter tijt vp woont
                          gewandelt van Sijerck Kempo zn. (Doenija) verluijt de wandelbrieff
                          Dit consent heeft meester Douwe van Welsrijp gespiert, ende voorts de preben(daris)
                          ende coster to Oistereijndt soe verre alst hemluijden te nae gaet. Actum den
                          3den martij anno 29.  Dit consent is tconuent voorschreuen toegewijst   sal(ff)
                          Die twie voorschreuen spieringen. Actum vt supra.
 
 
 
 
Verzamelde acten uit de nedergerechten:
Stirtens
 
 
1560 schulden wijlen Marius-Gielte
1575 Testament Rijoerdt van Roorda en Doutijen Sassinga
1589 Nadere boedelverdeling boven testament Rijurdt van Roorda en Doutzen Sassingha
1638 Boedelbeschrijving van Ruijrdt van Roorda en Deitzen van Heringa