1555 Swijns: inventaris en boelgoed van wijlen Tijmen Nanne zn. en wijlen Ebel Poppe dr.
 
1556 Spijck: Hans Ede zn. boedel wijlen Auck Jelle dr.
 
1556 Gerlwe: boedel Sijbolt Jelle zn. en wijlen Aelck Haie dr.
 
1559 Monsma: boedelverkoop wijlen Sijrck Hankama zn.
 
1560 Gerlwe: inventaris en boelgoed van wijlen Gerloff Botte zn. en wijlen Foeckel Fedde dr.
 
1560 Stirtens: schulden wijlen Marius Gielte zn.
 
1561 Klein Goijkema: boedelinventaris en boelgoed bij wijlen Bauck Tijaerdts dr.
 
1564 Spijck: boedelinventaris Tiete Schelte zn., weduwe Trijn Sijuerdts dr. trouwt met Jelle Egberts zn.
 
1565 Sibranda: inventaris Fecke Sipcke zn.
 
1579 Groot Answert: boedel Jelte Sicke zn. en Romk Hilbrand dr.
 
1593 Nijenhuijs: Claes Wopcke boedelverkoop bij huuropzegging door Tzallingh van Eijsingha en Foekel en Womck Heringha
 
1594 Eesquert Adema: Inventaris wijlenWijbe Douues bij het huwelijk van zijn weduwe Bauck Sijdse dr. met Wlbe Sijuerdt zn.
 
1598 Groot Amswert: boedel Douue Ritske zn. en Reijnsck Jelte dr.
 
1600 Gerlwe: boedelbeschrijving overlijden Bauck Jelte dr.
 
1600 Groot Anskwert: boedelverdeling Douwe Ritskes Reijnsck Jelte dr.
 
1600 Gerlwe: nadere verdeling wijlen Bauck Jelte erven en haar man Lieuue Ennes
 
1600 Gerlwe: vervolg boedelverdeling Bauck Jelte erven en haar weduwnaar Lieuue Enne
 
1601 Gerlwe: afsluiting boedelverdeling Bauck Jelte erven en haar man Lieuue Enne
 
1603 Groot Answerd: afsluiting weesrekening van de jongste erven van Ritske Douue en Reinsck Jelte
 
1604 Spiek: inventaris sterfhuijs Claes Jacobs
 
1604 Heringha: boedelscheiding sterfhuijs Foppe Sipkis
 
1605 Groot Amswert: Douue Ritskes afrekening en bewijs van de drie jongste wezen
 
1605 Sions: boedelverrekening wezen van Hette Take bij het huwelijk van zijn weduwe Fock Alle dr. en Wopke Jansen
 
1612 Sibada: Beatrix-Peters sterfhuijs weduwe van Jan Piers, veel gegevens over verkoop aan Claes Jan en Gaats Goslicx
 
1614 Monsma: Rinck-Jans sterfhuijs weduwe van Jan Sijmon
 
1614 Spiek: Feijck-Wijbedr sterfhuijs in leven echterwijff van Laes Anniszn.
 
1616 Gerlwe: boedel Lieuwe Ennes zn.
 
1616 Gerlwe: sterfhuijs Liuue Enne afrekening
 
1618 Spiek: Sijuerdt Jellis sterfhuijs
 
1627 Eescquert: Adema Ulbe Sijuerdts sterfhuijs
 
1627 Monsma: Jan Isbrants sterfhuijs
 
1632 Boedelscheiding Julius van Eijsinga tussen Anna en Aede van Eijsinga
 
1633 Sions: overlijden en inventaris Geert Barteldr
 
1635 Juckema: overlijden en inventaris Anna Loelffsdr
 
1637 Sijbranda: overlijden en inventaris Jid Bauckedr
 
1638 Sibada: overlijden en inventaris Jelke Foppedr
 
1640 Sions: overlijden en inventaris Tiarne Tiampckes
 
1641 Sions: verdeling goederen Tiarne Tiampckes
 
1642 Spiek: overlijden en inventaris Trijntije Jelmers
 
1644 Sions: overlijden en verdeling goederen Fock Alledr
 
1649 Sijons: overlijden Hette Hettes en overdracht van de sate aan Reijnnu Hettes en Doekle Obbes
 
1649 Stittens: sterfhuijs Dirck Dircx eerste man van Geertie Jans
 
1651 Stittens: sterfhuis Jan Bauckes tweede man van Geertie Jans
 
1651 Sijbada: sterfhuis Johannes Sickes
 
1654 Juckema: sterfhuijs van Baucke Aenes
 
1661 Boedelscheiding Anna van Eijsinga tussen Frans van Eijsinga en Gemme Laes van Burmania